Wiadomości - Dla rolnika

"Moja firma-mój sukces"- dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej

Dodał: Data: 2016-12-07 08:50:17 (czytane: 1678)

Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej rozpoczyna realizację projektu ,,Moja firma – mój sukces”.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 10, Działanie 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałanie 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych. Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 3 595 045,59 PLN.

Celem projektu jest zwiększenie liczby mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez osoby bezrobotne i bierne zawodowo.  Bezpośrednim rezultatem projektu będzie podjęcie aktywności zawodowej w formie samozatrudnienia przez 75 Uczestników projektu.

Projekt będzie realizowany na terenie powiatów: buskiego, kazimierskiego, pińczowskiego, sandomierskiego, opatowskiego, ostrowieckiego i staszowskiego.

Okres realizacji projektuod 27.10.2016. do 30.09.2018r.

 

Uczestnikami projektu mogą być  osoby, które ukończyły 30 rok życia zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa świętokrzyskiego, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych, w tym:

  • osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. kobiety, osoby po 50 r. życia, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, niskowykwalifikowane,
  • osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.

 

W ramach projektu zapewniamy:

  • Bezpłatne doradztwo i szkolenia z zakresu administracyjno –prawnych aspektów uruchamiania i prowadzenia firmy oraz przygotowania biznesplanu.
  • Dotację inwestycyjną przeznaczoną na wydatki niezbędne do założenia firmy w wysokości nie przekraczającej 6 krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce obowiązujące na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie, która może pokrywać do 100% w.w. wydatków brutto (około 25 tys. zł).
  • Wsparcie pomostowe na bieżące koszty funkcjonowania nowej firmy,  zgodnie z regulaminem przyznawania wsparcia, wypłacane przez okres 12 miesięcy w wysokości  do 1.800 zł miesięcznie.
  • Doradztwo biznesowe oraz coaching dla nowo założonych w ramach projektu firm.

 

Nabór wniosków rekrutacyjnych do projektu  prowadzony będzie w trzech terminach:

  • I  - 9-20 stycznia 2017
  • II – 10-21 kwietnia 2017 r.
  • III – 10-21 lipca 2017 r.

 

Szczegóły dotyczące  rekrutacji oraz zasad przyznawania środków finansowych przekazywane będą na stronie projektu: www.mojafirmamojsukces.pl

Informacji o projekcie udziela:

Anna Zając-Nogaj, Kierownik projektu

Tel. 15 833 34 06

e-mail a.zajac@opiwpr.org.pl

Zapraszamy do udziału w projekcie!

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Stowarzyszenie Integracja i Rozwój zaprasza do projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica"

W ramach projektu "Opieka dla dziecka = praca dla rodzica" Stowarzyszenie Integracja i Rozwój organizować będzie opiekę nad dziećmi...