Wiadomości - Dla rolnika

ARiMR zarejestruje KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

Dodał: Data: 2018-12-03 09:39:43 (czytane: 1513)

Zarejestrowane KGW będą mogły otrzymać dotację na prowadzenie działalności w wysokości uzależnionej od liczebności Koła.

Wysokość pomocy finansowej uzależniona jest od liczby członków Koła i wynosi:

a) 3000 zł- jeżeli koło liczy nie więcej niż 30 członków;

b) 4000 zł- jeżeli koło liczy od 31 do 75 członków;

c) 5000 zł- jeżeli koło liczy ponad 75 członków.

W każdym z Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyznaczony został pełnomocnik do spraw Kół Gospodyń Wiejskich. Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie BP ARiMR w Busku- Zdroju:

Aleja Adama Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój

tel: 41 370 90 80.

Ustawa ma na celu nadanie osobowości prawnej kołom gospodyń wiejskich, zapewnienie możliwości szybkiej ich rejestracji oraz wsparcie ich działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich oraz kultywowania folkloru i polskiej tradycji.

Zgodnie z ustawą koło gospodyń wiejskich to dobrowolna, niezależna od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządna społeczna organizacja mieszkańców wsi. Ma reprezentować interesy i działać na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspierać rozwój terenów wiejskich.

Koło może założyć dziesięć osób. Krajowy Rejestr Kół Gospodyń Wiejskich prowadzić będzie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą wpisu do tego rejestru koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną.

Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. To ograniczenie nie będzie miało zastosowania do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów dotychczasowych.

Członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i której miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła. Jednocześnie ustawa stanowi, iż za zgodą przedstawicieli ustawowych w działalności koła gospodyń wiejskich mogą brać także udział osoby, które ukończyły 13 lat. Osoby te mogą również tworzyć młodzieżowe i dziecięce organizacje wspomagające realizację celów koła.

KGW będzie mogło prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli spełni łącznie 3 warunki.

Po pierwsze, jeżeli KGW osiągnęło przychody wyłącznie:

- z działalności statutowej (z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, dotacji);

- ze sprzedaży wyrobów sztuki ludowej (rękodzieło, rzemiosło ludowe i artystyczne, żywność regionalna),

- ze sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,

- z odsetek od środków pieniężnych i lokat na rachunkach bankowych koła.

Po drugie, jeżeli KGW w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęło ww. przychody w wysokości do 100 000 zł.

Po trzecie, gdy koło nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

O wyborze prowadzenia uproszczonej księgowości KGW musi powiadomić naczelnika urzędu skarbowego, za pośrednictwem ARiMR w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności.

Nadzór nad działalnością koła będzie sprawował Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dokumenty  niezbędne do rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich; wniosek
o przyznanie pomocy; więcej informacji
- otwórz

Zbiórka krwi dla Damiana Brońskiego

12/15/2019

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy organizuje zbiórkę krwi dla mieszkańca Gminy Stopnica Damiana Brońskiego. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatne badania w zakresie profilaktyki onkologicznej dla dzieci

W dniach 13-16 grudnia br. w siedzibie Szkoły Podstawowej w Stopnicy odbędą się przesiewowe badania USG w zakresie profilaktyki onkologicznej...