Wiadomości - Aktualności

Dobiegła końca tegoroczna modernizacja dróg oraz placów na obszarze gminy Stopnica

Dodał: Data: 2021-10-13 07:30:11 (czytane: 167)

W 2021 r. na inwestycje drogowe przeznaczono prawie milion złotych. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła blisko 5 km dróg oraz 1315 m2 placów gminnych.

W bieżącym roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją dróg i placów gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Wartość umów zawartych z Wykonawcą opiewała na kwotę blisko 600 000 zł.

DSC_0455.JPG 

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej w ewidencji gruntów nr 246 w Kątach Starych-Folwarkach” odcinek o długości 302 m, to kolejne zadanie, które zostało już wykonane. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 35 000 zł. Dofinansowanie w wysokości 10 000 zł pochodzić będzie ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego. Wsparcia finansowego udzielono na podstawie przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

W 2021 r. Gmina Stopnica udzieliła również pomocy finansowej Powiatowi Buskiem w wysokości 80 000 zł  na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0102T Stopnica – Folwarki – Skrobaczów od km 0+000 do km 1+920 dł. 1920 m”, które dofinansowane zostało w ramach  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Całkowita wartość inwestycji wyniosła blisko 800 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa wynosi: 80 % kosztów kwalifikowalnych zadania. Zakres projektu obejmował: wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej jezdni wraz z jej poszerzeniem do 5 m, uregulowanie przebiegu pasa drogowego, wykonanie utwardzonego kruszywem pobocza, przebudowę istniejących przepustów oraz wymianę zniszczonych zjazdów z drogi publicznej.

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia dróg gruntowych przeznaczono prawie 240 000 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa zmodernizowano ponad 5 km dróg gminnych.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zbiórka krwi dla Sylwii

...