Wiadomości - Aktualności

''HerOSI Biznesu'' - dotacje na rozpoczęcie działalności

Dodał: Mariusz Data: 2020-07-06 07:53:31 (czytane: 855)

Projekt ''HerOSI Biznesu'' jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

Działania 10.4 Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy, Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych – (dotacje) – OSI (obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

INSTYTUCJA  POŚREDNICZĄCA

Projekt realizowany na podstawie umowy z Województwem Świętokrzyskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020  www.wupkielce.praca.gov.pl

REALIZATOR  PROJEKTU
Akademia Przedsiębiorczości Spółka z o.o.
ul. Targowa 18/5

25-520 Kielce

​​

CEL  GŁÓWNY  PROJEKTU

Celem głównym projektu jest rozwój przedsiębiorczości, tworzenie miejsc pracy, aktywizacja zawodowa oraz poprawa sytuacji na rynku pracy 100 osób (57K i 43M), powyżej 30 roku życia, nieposiadających zatrudnienia (osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo), należących do co najmniej jednej z grup:

    KOBIETY
    OSOBY po 50 roku życia
    OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
    OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE
    OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE
    OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
    OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin
    REEMIGRANCI,
    MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat,

z obszarów wiejskich gmin leżących na terenie OSI, poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo-finansowego przez okres 30 m-cy.
 

WSKAŹNIKI  REZULTATU:

    Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 110 osób, w tym 63K i 47M
    Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą – 100 osób, w tym 57K i 43M

WSKAŹNIKI  PRODUKTU:

    Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie - 100 osób, w tym 57K i 43M
    Liczba osób pozostających bez pracy odchodzących z rolnictwa, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 17 osób, w tym 10K i 7M
    Liczba kandydatów, dla których określono predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej - 130 osób, w tym 75K i 55M
    Liczba osób niepełnosprawnych, które otrzymały bezzwrotną dotację - 5 osób, w tym 3K i 2M
    Liczba reemigrantów, którzy otrzymali bezzwrotną dotację - 5 osób, w tym 3K i 2M
    Liczba osób objętych szkoleniami - 110 osób, w tym 63K i 47M


TERMIN  REALIZACJI: 01.07.2020 r. – 31.12.2022 r.
 

WARTOŚĆ  PROJEKTU: 4.730.513,50 zł w tym:

    wysokość wkładu UNII EUROPEJSKIEJ: 4.020.936,48 zł
    środki krajowe: 588.063,52 zł
    wkład własny 121.513,50 zł.


DZIAŁANIA  W  PROJEKCIE:

1.     OKREŚLENIE PREDYSPOZYCJI KANDYDATÓW oraz OCENA POMYSŁÓW BIZNESOWYCH

    INDYWIDUALNE SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM w wymiarze 1 godziny na osobę. Spotkanie ma na celu określenie predyspozycji kandydatów do prowadzenia działalności gospodarczej, zaprezentowanie pomysłu biznesowego oraz wydanie opinii doradcy. Działanie przewidziane dla 130 Kandydatów/Kandydatek, po 65 osób na Nabór.

2.     SZKOLENIA DLA ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

    SZKOLENIE MODUŁOWE „ZASADY ZAKŁADANIA I PROWADZENIA WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ” – 28 godzin dydaktycznych na grupę, 4 dni szkoleniowe, łącznie 12 grup, po 6 grup w Naborze.

MODUŁ I-WYKŁAD: procedury prawne i rejestracyjne, rozliczenia ZUS, US, księgowość, wybór formy opodatkowania, wypełnianie dokumentacji, wymogi wobec instytucji kontrolnych.
MODUŁ II-WYKŁAD: zasady przygotowywania biznesplanu (pojęcie i cel biznesplanu, plan finansowy, marketing, konkurencja, elementy składowe biznesplanu).
MODUŁ III-WARSZTATY: praca na formularzu BIZNESPLANU przy indywidualnym stanowisku komputerowym.

Zadanie przewidziane dla 110 Uczestników/Uczestniczek projektu (63K i 47M).

3.     WSPARCIE FINANSOWE I POMOSTOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

    PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI dla 100 przedsiębiorców w wysokości 23.050,00 zł/firmę (stawka jednostkowa), po 50 dotacji w każdym Naborze. Firmę należy zarejestrować na terenie województwa świętokrzyskiego. Działalność gospodarczą należy prowadzić przez min. 18 miesięcy.
    WSPARCIE POMOSTOWE w postaci:
    – pomocy FINANSOWEJ wypłacanej miesięcznie w wysokości 1.400,00 zł netto/firmę, dla 100 firm przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

 

GRUPA  DOCELOWA

Działania projektu kierujemy do 110 osób fizycznych (63K i 47M) uczących się lub zamieszkujących wyłącznie na terenach wiejskich obszaru OSI,  nieposiadających zatrudnienia, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 30 rok życia i zamierzają rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej tj.:

1)   OSOBY BEZROBOTNE, POSZUKUJĄCE PRACY (POZOSTAJĄCE BEZ ZATRUDNIENIA) i BIERNE ZAWODOWO znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należące do co najmniej jednej z grup:

    KOBIETY
    OSOBY po 50 roku życia
    OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
    OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE (nieprzerwanie przez min. 12 miesięcy)
    OSOBY NISKOWYKWALIFIKOWANE (z wykształceniem nie wyższym niż szkoła średnia)
    OSOBY POWRACAJĄCE PO OKRESIE SPRAWOWANIA OPIEKI lub SPRAWUJĄCE OPIEKĘ
    OSOBY ODCHODZĄCE Z ROLNICTWA oraz członkowie ich rodzin

2) REEMIGRANCI (przebywający za granicą przez min. 6 miesięcy)

3) BEZROBOTNI MĘŻCZYŹNI w wieku 30-49 lat

 

Z wyłączeniem osób, które:

a) posiadały wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
b) zawiesiły lub miały zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
c) zamierzają założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) zamierzają założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych.

 

OBSZAR  REALIZACJI  PROJEKTU

Projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego wyłącznie na Obszarze Strategicznej Interwencji (OSI) tj. na obszarach o najgorszym dostępie do usług publicznych i skierowany wyłącznie do osób z obszarów wiejskich położonych na terenie OSI, które uczą się lub zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze OSI.

Obszar OSI o najgorszym dostępie do usług publicznych określony został na podstawie obowiązującego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Świętokrzyskiego i obejmuje obszary wiejskie położone na terenie poniżej wyszczególnionych gmin:

POWIAT BUSKI
Gminy: Gnojno, Nowy Korczyn, Pacanów, Solec-Zdrój, Stopnica, Tuczępy, Wiślica.

POWIAT JĘDRZEJOWSKI
Gminy: Imielno, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Słupia, Wodzisław.

POWIAT KAZIMIERSKI
Gminy: Bejsce, Czarnocin, Kazimierza Wielka, Opatowiec, Skalbmierz.

POWIAT KIELECKI
Gminy: Bodzentyn, Łagów, Łopuszno, Mniów, Pierzchnica, Raków.

POWIAT KONECKI
Gminy: Fałków, Gowarczów, Radoszyce, Ruda Maleniecka, Słupia (konecka), Smyków, Stąporków.

POWIAT OPATOWSKI
Gminy: Baćkowice, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Sadowie, Tarłów, Wojciechowice.

POWIAT OSTROWIECKI
Gminy: Bałtów, Bodzechów, Ćmielów, Kunów, Waśniów.

POWIAT PIŃCZOWSKI
Gminy: Działoszyce, Michałów, Złota.

POWIAT SANDOMIERSKI
Gminy: Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce.

POWIAT SKARŻYSKI
Gmina: Bliżyn.

POWIAT STARACHOWICKI
Gminy: Mirzec, Wąchock.

POWIAT STASZOWSKI
Gminy: Oleśnica, Osiek, Szydłów.

POWIAT WŁOSZCZOWSKI
Gminy: Kluczewsko, Moskorzew, Radków, Secemin.

 

GŁÓWNE  BIURO  PROJEKTU:

Akademia Przedsiębiorczości sp. z o.o.
ul. Targowa 18/5, parter, 25-520 Kielce
tel. 506 976 134

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

zostaną udostępnione na stronie internetowej projektu „HerOSI Biznesu”
w zakładce Dokumenty rekrutacyjne  w miesiącu LIPCU 2020 ROKU

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania
 


Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Sezon letni czas zacząć - zapraszamy na basen w Stopnicy

07/03/2021

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 3 lipca, od godz. 11:00. więcej..

Zapraszamy na basen i Piknik Rycerski w Stopnicy

07/25/2021

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. W niedzielę zapraszamy natomiast na Piknik Rycerski w Stopnicy. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zgodnie z ekspertyzą IMiGW szacowanie start w uprawach rolnych nie odbędzie się na obszarze całej gminy

Zakład Meteorologii i Klimatologii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie, po analizie danych radarowych, modelowych...