Wiadomości - Aktualności

II Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-12-06 10:21:38 (czytane: 2149)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 10 grudnia 2018 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się II sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 21 listopada 2018 r

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady           

    Miejskiej.

5. Interpelacje i zapytania radnych.

6. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz określenia zasad zwrotu wydatków za udzielenie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych udzielonego w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,

2)      w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok,

3)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXIII/25/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia

31 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stopnica,

4)      w sprawie uchwalenia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Stopnica – opracowany na lata 2018-2033” ,

5)      w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/81/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy  z dnia        

4 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Stopnica na lata 2018-2023 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy”,

6)      w sprawie Statutu Gminy Stopnica,

7)      w sprawie ustalenia wysokości diety i zasad  zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

8)      w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2019 rok,

9)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku na 2019 r.

10)  w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok,

11)   w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

12)   w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych,

13)   w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych,

14)  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

7. Wolne wnioski i zapytania.

8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/ 

 

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przypominamy. Bezpłatna objazdowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych i elektrośmieci

Odpady (meble oraz kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny) należy wystawić przed posesję (na pobocze drogi publicznej)...