Wiadomości - Aktualności

III Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-12-21 13:38:51 (czytane: 702)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 31 grudnia 2018 r.(poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się III sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 10 grudnia 2018 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.        

5. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,

2)      w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy,

3)      w sprawie uchwalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4)   w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok,

5)      w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,

6)      w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2019 rok,

7)      w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok,

8)      o zmianie uchwały Nr XXXII/40/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,

9)      w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica,

10)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023,

11)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.

12)  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023,

13)  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2019 rok,

14)  w sprawie Regulaminu ustalającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica,

15)  w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/ 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

POWER- dofinansowanie na założenie własnej firmy dla osób w wieku do 30 lat

POWER skierowany jest do osób do 30 roku życia, w szczególności należących do tzw. grupy NEET, czyli spełniających jednocześnie trzy...