Wiadomości - Aktualności

Inwestycyjne podsumowanie roku

Dodał: Data: 2020-01-23 13:25:21 (czytane: 768)

Infrastruktura drogowa

W 2019 r. duży nacisk położono na poprawę stanu infrastruktury drogowej. Na inwestycje w tym zakresie przeznaczono blisko 3 mln zł. Z budżetu państwa pozyskano na ten cel ponad 700 000 zł. Nowa nawierzchnia asfaltowa pokryła 25 km dróg gminnych.

W ramach Funduszu Dróg Samorządowych przeprowadzono remont 13 odcinków dróg gminnych o łącznej długości ponad 13,5 km. Remont dróg przeprowadzony został w następujących miejscowościach: Stopnica, Jastrzębiec, Bosowice, Skrobaczów, Kąty Stare, Kąty Nowe, Kuchary, Klępie Górne, Falęcin Stary, Topola. Wartość zrealizowanych robót wyniosła ok. 1,4 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków budżetu państwa wyniosło 50 % kosztów.

DSC_0197.JPG

Zakończono również realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej Mariampol- Mietel od km 0+000 do km 1+400” o wartości 130 000 zł. Dofinansowanie z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych pokryło 80 % nakładów. Kolejne odcinki dróg zgłoszone do remontu, oczekują na dofinansowanie.

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Strzałkowie, odcinek o długości 459 m” to kolejne zadanie, które zostało wykonane w 2019 r. Wartość przedsięwzięcia wyniosła ponad 42 000 zł. Dofinansowanie w wysokości ok. 10 000 zł pochodziło ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Ponadto, w ubiegłym roku wykonano roboty budowlane związane z przebudową i modernizacją ponad 9,5 km dróg gminnych poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Zakres zamówienia obejmował wykonanie warstwy wyrównawczej oraz ścieralnej. Modernizacja dróg przeprowadzona została w następujących miejscowościach: Strzałków, Szczytniki, Prusy, Smogorzów, Topola, Skrobaczów, Szczeglin, Zaborze, Mietel. Wartość umowy z Wykonawcą opiewała na kwotę blisko 1 040 000 zł.

Na dostawę kruszywa w celu uzupełnienia nawierzchni dróg kamiennych oraz utwardzenia dróg gruntowych przeznaczono 340 000 zł. W rezultacie realizacji zamówienia obejmującego dostawę kruszywa zmodernizowano ponad 5 km dróg gminnych.

Inwestycje z dziedziny ochrony środowiska

W 2019 r. zawarta została  umowa na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuchary. W rezultacie zrealizowania operacji, której zakończenie nastąpi w I kwartale 2020 r. wybudowanych zostanie blisko 6 km sieci kanalizacyjnej do której przyłączonych zostanie 60 nieruchomości (220 mieszkańców). Całkowita wartość robót wyniesie ponad 2,2 mln zł.

DSC_0174.JPG 

Na bieżąco realizowane są inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, które stanowią uzupełnienie istniejącej infrastruktury w miejscowościach, w których funkcjonuje sieć kanalizacyjna bądź wodociągowa, niemniej jednak ze względu na wznoszenie nowych budynków mieszkalnych zachodzi potrzeba rozbudowy infrastruktury wod-kan. W 2019 r. przeznaczono na ten cel ponad 90 000,00 zł.

Infrastruktura sportowa, rekreacyjna i edukacyjna

Jak co roku duże środki finansowe przeznaczone zostały na infrastrukturę edukacyjną.  W sąsiedztwie przedszkola w Stopnicy wybudowany został plac zabaw dla najmłodszych dzieci. Na placu zabaw zamontowano dwa wielofunkcyjne zestawy zabawowe, karuzelę platformową, huśtawki, piaskownicę oraz inne urządzenia zabawowe dostosowane do potrzeb najmłodszych milusińskich uczęszczających do przedszkola. 

DSC_0084.JPG

Zakończono również prace modernizacyjne związane z wymianą nawierzchni na hali sportowej. Stare i wysłużone drewniane panele sportowe zostały zastąpione systemową podłogą wykończoną wykładziną Omnisports Reference. Jest to winylowa nawierzchnia sportowa o wysokich parametrach, która została zatwierdzona przez największe federacje sportowe i stanowi idealne rozwiązanie do wielofunkcyjnych obiektów sportowych, szkolnych i publicznych. Na nowej nawierzchni zostały naniesione linie pozwalające na uprawianie kilku dyscyplin sportowych m.in. mini piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, badminton. W jednym czasie możliwe jest rozgrywanie siatkówki na trzech lub badmintona na pięciu boiskach.  Przedsięwzięcie stanowi element projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjno-sportowej w Stopnicy”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

DSC_0567.JPG

Całkowita wartość projektu opiewa na kwotę blisko 630 000 zł. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości infrastruktury edukacyjno-sportowej poprzez: budowę windy osobowej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, wymianę parkietu w hali sportowej oraz doposażenie pracowni matematyczno-przyrodniczej w szkole podstawowej. Planowany termin zakończenia realizacji projektu to grudzień 2020 r.

W ubiegłym roku wykonano również nową, bezpieczną nawierzchnię na placu zabaw w Stopnicy. W rezultacie realizacji zadania wykonana została wielokolorowa nawierzchnia syntetyczna oraz klika modułów gier w postaci nadruku na nawierzchni (gra w klasy, alfabet), dotychczasowe urządzenia zabawowe zostały odnowione.

DSC_0925.JPG

Całkowity koszt w/w inwestycji wyniósł ponad 400 000 zł, z czego dofinansowanie ze środków UE wyniosło ponad 100 000 zł.

Projekt pn. "TIK – TAK! Rozwój kompetencji informacyjno- komunikacyjnych oraz zakup narzędzi informatycznych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy", uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu było podniesienie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli wszystkich przedmiotów, w tym w zakresie korzystania z narzędzi TIK (telekomunikacyjnych, informatycznych i komunikacyjnych) zakupionych do szkoły podstawowej.

Zakres rzeczowy projektu obejmował: zakup komputerów przenośnych, tabletów, drukarek, kserokopiarek, wizualizerów, robotów edukacyjnych, projektorów oraz szkolenia dla uczniów i nauczycieli, zakończone uzyskaniem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych.

Ponad 260 uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy wzięło udział w szkoleniu pt.: „Cyfrowe narzędzia gromadzenia, współdzielenia danych, komunikacja w e-grupie, z zachowaniem zasad cyberbezpieczeństwa”. Aby uczniowie mogli w pełni skupić się na prowadzonych zajęciach, Wykonawca musiał zapewnić im transport oraz pełne wyżywienie. Każdy z uczestników otrzymał też materiały szkoleniowe, pendrive, kalkulatory oraz certyfikat potwierdzający nabycie nowych umiejętności.

Szkoleniem objęci byli również nauczyciele. W pierwszym szkoleniu, pt.: „Narzędzie i funkcjonalności TIK w pracy nauczyciela”, każdy z 40 uczestników mógł poznać zalety i możliwości nowego wyposażenia placówki.

Ponadto 10 nauczycieli wzięło udział w szkoleniach, które pozwoliły na podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez zdobycie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL, aż w trzech kategoriach: „Współpraca on-line”, „Podstawy pracy w sieci”, „Zaawansowana grafika managerska i prezentacyjna”. Łącznie przeprowadzono aż 288 godzin szkoleń dla 300 uczestników.

Projekt realizowany był w okresie: styczeń- październik 2019 r. Całkowita wartość projektu opiewała na kwotę ponad 355 000 zł, dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło 85 %. 

DSC_0547_1.JPG

Komputery najnowszej generacji w ilości 25 szt. wraz z oprogramowaniem edukacyjnym zostały zakupione w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”, którego liderem było Województwo Świętokrzyskie, do Szkoły Podstawowej w Stopnicy, w formie pomocy rzeczowej trafił również zestaw robotów edukacyjnych do nauki programowania. Projekt współfinansowany był ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, jego wartość wyniosła ponad 83 000 zł przy dofinansowaniu w wysokości 75 %.    

Wsparcie jednostek OSP

W listopadzie 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Stopnicy odebrała fabrycznie nowy średni samochód ratowniczo-gaśniczy marki Volvo.

Całkowita wartość zakupu wyniosła blisko 760 000 zł, z czego dofinansowanie z budżetu Gminy Stopnica opiewa na kwotę 400 000 zł. Pozostała kwota pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach oraz budżetu państwa.   

DSC_0589.JPG

W marcu 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Smogorzowie otrzymała sfinansowany ze środków budżetu gminy samochód ratowniczo-gaśniczy. Wartość zakupu wyniosła 73 000 zł. Lekki samochód gaśniczy marki Ford, jest pojazdem sześcioosobowym, posiada napęd 4x4, moc 135 KM oraz zbiornik na wodę.  

DSC_0020.JPG

Jednostki OSP działające na obszarze Gminy Stopnica, zostały również wyposażona w ramach realizacji projektu pn. „Doposażenie OSP w celu zwiększenia potencjału bojowego”. Całkowita wartość projektu w wysokości 35 000 zł, została dofinansowana w wysokości 15 000 zł w ramach konkursu pn. „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej” ze środków Samorządu Województwa Świętokrzyskiego.

Gmina Stopnica corocznie wspiera finansowo wszystkie funkcjonujące na jej obszarze jednostki OSP: Stopnica, Czyżów, Suchowola, Smogorzów, Bosowice, Mietel, przeznaczając na ten cel środki finansowe, nie tylko na zapewnienie gotowości bojowej, ale również na  wyposażenie, remonty i inwestycje. W latach 2018-2019 na funkcjonowanie oraz wyposażenie wszystkich jednostek OSP funkcjonujących na obszarze Gminy Stopnica z budżetu gminy przeznaczono blisko 600 000 zł.  

Działalność jednostek OSP nie ogranicza się tylko do gaszenia typowych pożarów. Współczesność postawiła inne wyzwania, którym muszą sprostać strażacy-ratownicy: ratownictwo chemiczne, drogowe oraz pomoc społeczeństwu w okresie klęsk żywiołowych (powodzi, lokalnych podtopień) również w sąsiednich gminach.

Wsparcie finansowe czynione na rzecz jednostek OSP, stanowi swego rodzaju inwestycję w bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy oraz mienia. Strażacy ochotnicy, zazwyczaj jako pierwsi stawiają czoło niebezpieczeństwu, z narażaniem zdrowia i życia, ratują życie i dobytek mieszkańców.

E-usługi

We wrześniu 2019 r. podpisane zostały umowy na wdrożenie projektu pn. „Podniesienie jakości obsługi mieszkańców, poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań wpływających na poprawę efektywności i dostępności e – usług w gminach Stopnica, Wiślica, Solec – Zdrój, Nowy Korczyn, Tuczępy, Pacanów”.

Celem projektu jest upowszechnienie wykorzystania technik informacyjnych i komunikacyjnych w usługach publicznych dotyczących administracji publicznej. Głównym celem będzie udostępnienie nowych e-usług oraz zwiększenie dostępu do cyfrowej informacji sektora publicznego i umożliwienie mieszkańcom, potencjalnym interesantom korzystania z nowych e-usług publicznych (e- płatności, zdalny radiowy odczyt wodomierzy, możliwość załatwienia spraw w urzędzie bez wychodzenia z domu). Warto mieć na uwadze, iż projekt w znaczny sposób ułatwi dostęp osobom z niepełnosprawnościami do usług publicznych i umożliwi im aktywny udział w życiu społecznym.

Projekt, składa się z czterech głównych komponentów:

komponent 1: związany z utworzeniem portalu interesanta. Obejmuje on również utworzenie 35 e-usług. Powstanie portalu interesanta umożliwi dwukierunkową interakcję między urzędem, a mieszkańcem, a więc złożenie wniosku oraz otrzymanie decyzji administracyjnej za pośrednictwem sieci internetowej. Korzystając z funkcjonalności portalu załatwić będzie można między innymi sprawy z zakresu: deklaracji podatkowych, zwrotu podatku akcyzowego, złożenie deklaracji o odpadach, złożenie wniosku o zajęcie pasa drogowego, wniosku o warunki techniczne podłączenia do sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Dostęp do w/w usług możliwy będzie z urządzeń stacjonarnych i mobilnych po uprzednim zalogowaniu się do portalu;

komponent 2- e-woda: zakłada wymianę wodomierzy, których odczyt odbywać się będzie w sposób zdalny, drogą radiową. We wszystkich nieruchomościach, wymienione zostaną liczniki wodociągowe, a ich odczyt nie będzie wiązał się z koniecznością odwiedzenia każdej posesji. Zapłata za pobraną wodę, ścieki będzie mogła zostać uregulowana z wykorzystaniem e-usług na podstawie przesłanej elektronicznie faktury i skorzystanie z płatności elektronicznej;

komponent 3: zakup komputerów, serwerów, innych urządzeń komputerowych niezbędnych do wdrożenia założeń projektu (e-ułsug);

komponent 4- modernizacja systemów dziedzinowych: zakłada wymianę księgowych programów i systemów informatycznych związanych z działalnością gminy.

Wnioskodawcą, a zatem liderem projektu jest Gmina Stopnica. Wniosek uzyskał bardzo wysoką ocenę zajmując ex aequo 1 miejsce na liście rankingowej. Projekt realizowany będzie w partnerstwie sześciu gmin. Wartość projektu opiewa na kwotę: 7 290 935,70 zł, w tym dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 wynosi: 5 556 410,17 zł. Projekt realizowany będzie w latach: 2019-2020.

Budowa kompleksu rehabilitacyjno-opiekuńczego

Obiekt, którego zakończenie budowy zaplanowane jest na czerwiec 2020 r., powstanie nakładem 6 mln złotych. Realizacja inwestycji jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców w zakresie rehabilitacji oraz opieki senioralnej.

W budynku we wszystkich pomieszczeniach wykonano wylewki, zakończono również roboty elewacyjne. Na ukończeniu są roboty instalacyjne branży sanitarnej oraz instalacji niskoprądowych. Do wykonania wewnątrz budynku pozostaje wykończenie ścian i podłóg. Obecnie trwa proces wyposażania budynku w meble.

Kompleks składał się będzie z trzech modułów:

a) rehabilitacyjnego – w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w budynku ośrodka zdrowia. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia,

b)  senioralnego  – dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. Powierzchnia użytkowa 253 m2,

c)  opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, którym rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie w zakresie funkcjonowania modułu opiekuńczego, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy.

 DSC_0911.JPG

 Dobra sytuacja finansowa Gminy Stopnica, która na bieżąco reguluje swoje zobowiązania oraz posiada na rachunkach bankowych środki finansowe w wysokości ponad 4,5 mln zł, pozwala z optymizmem spojrzeć na plany inwestycyjne gminy w nadchodzących latach.

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie energii dla miejscowości Falęcin Stary i Strzałków

W związku z prowadzonymi przez PGE Dystrybucja pracami montażowo-konserwacyjnymi nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej...