Wiadomości - Aktualności

IV Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2019-02-07 12:49:51 (czytane: 634)

 ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2019 roku (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się IV sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 31 grudnia 2018 r
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady
     Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018
     roku oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań.
6. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie uchwalenia programu osłonowego „Posiłek w szkole i w domu” na    lata 2019-2023,
2)    w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021,
3)    w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2019 roku”,
4)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019- 2023,
5)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
6)    w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje
kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela,
7)     w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od
 nieruchomości od osób  fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i
 określenia wynagrodzenia za inkaso,
8)     w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
 gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i
 określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
9)     w sprawie ustalenia zasad na podstawie których sołtysom przysługiwać będzie
 dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych,
10)      w sprawie wspólnego przygotowania i realizacji projektu partnerskiego pn.
 „Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin partnerskich:    
  Połańca, Oleśnicy, Łubnic, Stopnicy”.  
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/ Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycyjne okresu 2015-2018

...