Wiadomości - Aktualności

Komunikat o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

Dodał: Data: 2020-10-24 15:07:57 (czytane: 423)

W związku z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa (Covid-19), w trosce o życie i zdrowie mieszkańców gminy, interesantów i pracowników, działając na podstawie § 24 ust. 1, 2 i 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758 ze zm.), wprowadzone zostały następujące zasady funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

W okresie od 26 października 2020 roku do odwołania, funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ograniczone będzie do wykonania zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy obywatelom, W SPOSÓB WYŁĄCZAJĄCY BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW, za wyjątkiem spraw z zakresu:
1)      rejestracji stanu cywilnego;
2)      ewidencji ludności i dowodów osobistych;
3)      pomocy społecznej;
4)      świadczenia usług komunalnych;
5)      budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym dotyczące:
a)     decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydawanych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, 471, 782, 1086 i 1378);
6)      ochrony środowiska, w tym dotyczące:
a) decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471 i 1378),
b) decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55, 471 i 1378).


Zalecamy mieszkańcom Miasta i Gminy Stopnica korzystanie z możliwości załatwiania spraw administracyjnych przez internet, e-PUAP – adres skrzynki podawczej: /f3dd0jw725/, drogą mailową na adres: gmina@stopnica.pl, telefonicznie (41 3779 800), pocztą tradycyjną lub przekazanie korespondencji poprzez wrzucenie jej do skrzynki pocztowej zamontowanej przy wejściu głównym do Urzędu.

Załatwianie wszelkich spraw odbywać się będzie wyłącznie po uprzednim kontakcie telefonicznym (http://umig.stopnica.pl/dane-teleadresowe,2,23,23,p.html ) z właściwym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w terminie wzajemnie uzgodnionym.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach gdy stawiennictwo w Urzędzie będzie niezbędne, obsługa interesanta będzie odbywała się w Biurze Obsługi (na parterze), przy bezwzględnym zachowaniu następujących środków ostrożności:
- wejście do Urzędu będzie możliwe tylko w przypadku gdy interesant będzie miał założoną maseczkę lub przyłbicę zasłaniającą usta i nos,
- po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce,
- należy zachować bezpieczną odległość od innych osób (min. 1,5 m).


Prosimy Państwa o wyrozumiałość wobec zastosowanych ograniczeń.


Apelujemy również o odpowiedzialność i rozsądek w trosce o bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica.

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Konkurs pod Biało-Czerwoną

...