Wiadomości - Aktualności

Konkurs dla dzieci-"Zbieraj-Wygrywaj"

Dodał: Data: 2019-11-26 10:28:06 (czytane: 628)

Konkurs przeznaczony dla grup przedszkolnych i klas ze szkół podstawowych.

plakat_baterie_2019.jpg 

Cele konkursu:

·         Uświadomienie dzieci i młodzieży o konieczności selektywnej zbiórki baterii.

·         Ograniczenie ilości odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów zmieszanych.

·         Wzrost świadomości dotyczącej odzysku odpadów niebezpiecznych.

·         Poprawa stanu środowiska naturalnego.

Informacje ogólne:

1.    Organizatorem konkursu jest Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.
w Rzędowie.

2.    Ogłoszenie konkursu:  25 listopada 2019 r.

Czas trwania konkursu: od 6 grudnia 2019 r. do 16 marca 2020 r.

3.    W konkursie mogą brać udział grupy przedszkolne i klasy ze szkół podstawowych
z terenu Regionu V województwa świętokrzyskiego: Miasto i Gmina Kazimierza Wielka, Miasto i Gmina Busko – Zdrój, Miasto i Gmina Pińczów, Miasto i Gmina Połaniec, Miasto i Gmina Staszów, Miasto i Gmina Stopnica, Gmina Bejsce, Gmina Czarnocin, Gmina Gnojno, Gmina Kije, Gmina Łubnice, Miasto i Gmina Nowy Korczyn, Miasto
i Gmina Oleśnica, Miasto i Gmina Opatowiec, Miasto i Gmina Pacanów, Gmina Raków, Gmina Rytwiany, Gmina Solec – Zdrój, Miasto i Gmina Szydłów, Gmina Tuczępy, Miasto
i Gmina Wiślica, Gmina Złota.

4.    Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie drogą pocztową lub osobiście do siedziby organizatora konkursu, wypełnionego formularza zgłoszeniowego (do pobrania ze strony internetowej www.rcee.zgokrzedow.pl) do dnia 5 grudnia 2019 r. (jeżeli zgłoszenie wysłane jest drogą pocztową – decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o., Rzędów 40, 28-142 Tuczępy – z dopiskiem: RCEE „Zbieraj –Wygrywaj”.

Istnieje możliwość przesłania skanu wypełnionego formularza zgłoszeniowego drogą mailową na adres: rcee@zgokrzedow.pl i potwierdzić chęć udziału w konkursie telefonicznie pod nr tel. 15 864 22 51, 15 816 51 02  wew. 20.

§ 2

Zakres przedmiotowy konkursu:

1.    Pojemniki służące na zbiórkę baterii klasy/grupy przedszkolne zapewniają sobie we własnym zakresie (np. kartonowe pudełko).

2.    W ramach konkursu należy zbierać wszystkie rodzaje baterii – jednorazowe
i wielokrotnego ładowania (akumulatory), które są przeznaczone do użytkowania
w telefonach przenośnych, komputerach przenośnych, elektronarzędziach bezprzewodowych, zabawkach, odtwarzaczach dźwięku, aparatach fotograficznych, sprzęcie gospodarstwa domowego.

3.    Odbiór baterii przez Organizatora konkursu nastąpi między 17 a 30 marca 2020 r. po wcześniejszym poinformowaniu telefonicznym koordynatora danej placówki. Pojemniki
z bateriami muszą być szczelnie zamknięte i opisane tj. powinna być na nich naklejona kartka z informacją o nazwie placówki oświatowej, klasy oraz w przypadku przedszkola podanie grupy przedszkolnej. Po zakończeniu konkursu ZGOK wystawi placówce oświatowej Karty Przekazania Odpadów,  której dyrektor ma obowiązek opieczętować,  podpisać i dwa egzemplarze zwrócić do ZGOK.

4.     Za przebieg konkursu na terenie placówki oświatowej odpowiada Dyrektor tejże placówki. Dyrektor wyznaczy koordynatora konkursu.

5.    Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu, dla potrzeb promocyjnych (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn.zm.).

6.    Zasady przyznawania nagród w konkursie:

Nagrody będą przyznawane w kategoriach:

- klasa (ze szkół podstawowych)

- grupa przedszkolna.

W każdej kategorii będą przyznane trzy miejsca. W przypadku zwycięskich klas nagrodami będzie sprzęt sportowo-turystyczny, który otrzyma każdy uczeń zwycięskiej klasy.
W kategorii grupa przedszkolna nagrody będą przyznawane dla grupy – każda zwycięska grupa przedszkolna otrzyma  makatkę edukacyjną.

Zwycięzcą Konkursu będzie klasa ze szkoły podstawowej, która uzyska największą ilość punktów w przeliczeniu na uczniów danej klasy. Zwycięzcą w kategorii grupa przedszkolna będzie grupa przedszkolna, która uzyska największą ilość punktów
w przeliczeniu na ilość dzieci w grupie.

6.1.  Za zebrane w danej klasie/grupie przedszkolnej baterie będą przyznawane punkty.

6.2. Waga zebranych baterii będzie liczona na zasadzie 1kg = 10 punktów
         z dokładnością do 1/10 np. 25,3 kg to 253 punkty.

6.3. Dla uzyskania obiektywnego wyniku łączna ilość zebranych punktów dzielona będzie przez liczbę wszystkich uczniów w klasie/wszystkich dzieci w danej grupie przedszkolnej – uzyskany w ten sposób wynik będzie służył do wyłonienia zwycięzcy – klasy lub grupy przedszkolnej.

Przykład: w klasie mamy 25 uczniów którzy  zebrali 333 kg baterii. Otrzymała 3330 punktów które, podzielono przez ilość uczniów w klasie. Wyliczony na podstawie danych współczynnik  (133,2) będzie stanowił o pozycji placówki oświatowej w konkursie. Im wyższy będzie wynik tym lepsza lokata.( 3330:25= 133,2.)

6.4.  Od wyliczonego współczynnika organizator konkursu będzie mógł  odjąć 10 punktów jeśli baterie będą zabrudzone (co oznacza, że w pojemniku zgromadzone są nie tylko baterie ale również są domieszki innych odpadów).

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 02.04.2020 r. Informacja o wynikach zostanie podana na stronie internetowej www.rcee.zgokrzedow.pl.

7.       Udział w konkursie jest równoznaczny z przyjęciem warunków regulaminu oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu, (ewentualnie wizerunku laureatów konkursu) dla potrzeb promocyjnych zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych).

 

8.      Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o przyznaniu nagród telefonicznie.

9.      Każda placówka otrzyma od organizatorów dyplom – podziękowanie, za udział
w konkursie.

10.  O terminie i miejscu rozdania nagród koordynatorzy zwycięskich klas oraz grup przedszkolnych będą powiadomieni telefonicznie lub pisemnie i zaproszeni wraz
z grupą na ich uroczyste wręczenie.

11.  Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja powołana przez Organizatora.

12.  Informacje na temat konkursu dostępne również pod numerem telefonu
(15) 864 22 51, (15) 816 51 02 wew. 20.

13.  Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie oraz sporne, dotyczące organizacji, rozstrzyga Organizator konkursu.

14.   Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie konkursu. Uczestnicy konkursu będą o zmianach poinformowani drogą mailową a nowy Regulamin zostanie opublikowany na stronie internetowej www.rcee.zgokrzedow.pl .

15.   Do regulaminu konkursu będą dołączone załączniki: Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, klauzula informacyjna oraz zgody na utrwalenie, wykorzystanie i rozpowszechnianie przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. wizerunku dziecka uczestniczącego w konkursie. Załączone dokumenty winien podpisać rodzic/opiekun dziecka którego klasa i grupa przedszkolna została laureatem konkursu. Podpisane zgody i oświadczenia należy przekazać koordynatorowi przed przyjazdem dziecka na uroczyste rozdanie nagród.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Rolniczy handel detaliczny ze wsparciem ARiMR- można już składać wnioski

Rolnicy i ich małżonkowie, którzy zajmują się lub chcą podjąć działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego mogą ubiegać się o wsparcie...