Wiadomości - Aktualności

Konkurs na kandydata na Dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Stopnicy

Dodał: Data: 2018-05-29 14:47:12 (czytane: 1236)


Zarządzenie Nr 69/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 29 maja 2018 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w  Stopnicy

            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 63 ust. 1 i ust. 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.z 2018 r. poz. 996) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1587) zarządzam co następuje:

§ 1

 

Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Stopnicy, ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica.

§ 2

Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej www.umig.stopnica.pl oraz
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

§ 4

Konkurs przeprowadzi komisja powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica odrębnym zarządzeniem.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                          Burmistrz
                                                                                    /-/ Ryszard Zych

 

 

 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 69/2018

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

z dnia 29 maja 2018 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

 

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy,
ul. Kazimierza Wielkiego 23, 28-130 Stopnica

I. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:

1.      Osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, która:

1)      posiada wykształcenie co najmniej wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej,

2)      ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami
w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,

4)      uzyskała:

a)      co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b)      pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c)      w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy
w okresie ostatnich  czterech lat pracy w szkole wyższej

– przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,  

5)      spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

6)      ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

7)       nie była prawomocnie ukarana karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 967), a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne,

8)      nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)  nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1311 z późn. zm.),

11)  w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1311).

 

2.      Stanowisko dyrektora zespołu w skład którego wchodzi publiczna szkoła podstawowa oraz publiczne przedszkole, może zajmować również osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1)      posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumieniao Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,

2)      posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny,

3)      posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

4)      nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

5)      spełnia wymagania określone w pkt. 1, ppkt 2, 5, 6, 8, 10 i 11.

 

3.      Stanowisko dyrektora zespołu szkół może zajmować również:

1)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub

2)      nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 roku
o związkach zawodowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1881)

- spełniający wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597)
, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

 

II. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

 

1.      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy,

2.      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a)      stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

b)     stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c)      stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

3.      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

4.      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt. 2: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5.      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6.      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia
7 października 1999 r. o języku polskim  (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1311) – w przypadku cudzoziemców,

7.      poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8.      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9.      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10.  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),

11.  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 roku o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

13.  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14.  oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
(t.j. Dz. U.z 2018 r., poz. 967) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r.
– Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późn. zm.)
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15.  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

 

III.             Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
z dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy” w terminie do 15 czerwca 2018r. do godz. 15:00,  
na adres: Urząd Miasta i Gminy Stopnica, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 28-130 Stopnica,  (sekretariat - pokój nr 10).

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. W przypadku, gdy oferta składana jest w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP
i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

 

Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez: Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej.

 http://www.umig.stopnica.pl/pliki/Ogloszenie_o_konkursie_na_kandydata_na_Dyrektora_ZSP.pdf

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..