Wiadomości - Aktualności

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Dodał: Mariusz Data: 2015-07-13 14:06:46 (czytane: 1551)

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest wsparciem adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu posiadania kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki

W 2015 r. środki KFS będą przeznaczone wyłącznie na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Pracodawca może otrzymać środki na sfinansowanie:

ü  80% kosztów kształcenia ustawicznego, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, pozostałe 20% pokrywa pracodawca,

ü  100% kosztów kształcenia ustawicznego, jeśli należy do grupy mikroprzedsiębiorców, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki KFS można przeznaczyć na:

1)      określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia zatrudnionych pracowników,

2)      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

3)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

4)      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

5)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika.

Pracodawca zainteresowany skorzystaniem z KFS powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę firmy albo miejsce prowadzenia działalności w celu uzyskania aktualnych informacji o dostępności środków oraz złożenia wniosku.

Na stronach internetowych wszystkich urzędów pracy zostały zamieszczone niezbędne informacje na ten temat oraz wzory wniosku, który powinien złożyć pracodawca zainteresowany środkami KFS na dofinansowanie szkoleń.

Pliki do pobrania: Ulotka, Broszura, Plakat.

Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

II Miejski Marsz Po Zdrowie ... z kijkami nordic walking

Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica do wzięcia udziału w II Miejskim Marszu Po Zdrowie,...