Wiadomości - Dla rolnika

Mała retencja dla każdego- obowiązujące przepisy i procedury

Dodał: Data: 2020-05-13 07:34:18 (czytane: 1488)

Budowa stawów i zbiorników wodnych o powierzchni nieprzekraczającej 1000 m2 i głębokości nieprzekraczającej 3 m od naturalnej powierzchni terenu, położonych w całości na gruntach rolnych, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych. Wymagane jest natomiast dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego, które przedkładane jest w siedzibie Kierownika Nadzoru Wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Wschodnia 13, 28-200 Staszów, tel.: 609  625 620, e-mail: nwstaszow@wody.gov.pl). Dokonanie zgłoszenia wiąże się z koniecznością wniesienia opłaty w wysokości 90,16 zł.  

Budowa zbiornika wodnego o powierzchni przekraczającej 1000 m2 lub o głębokości przekraczającej 3 m, nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych, ale wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków, tel.: +48 12 62-84-100,  fax: +48 12 423-21-53, e-mail: krakow@wody.gov.pl). Opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego wynosi 224,98 zł. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego załącznikiem jest m.in. operat wodnoprawny. Dokumentację związaną
z wydaniem pozwolenia wodnoprawnego można złożyć również za pośrednictwem Nadzoru Wodnego w Staszowie.

W/w zasady dotyczą zbiorników wodnych, które wykonane zostały bez użycia wyrobów budowlanych (bez zastawek, mnichów, folii uszczelniającej dno zbiornika itp.), a więc nie podlegają ustawie Prawo budowlane.

Woda w tych zbiornikach może pochodzić wyłącznie w wód roztopowych, opadowych lub gruntowych. Zbiornik nie może być zasilany wodą ze studni lub rzeki.

Budowa przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2 nie wymaga dokonania jakichkolwiek zgłoszeń, ani uzyskania żadnych pozwoleń.

Zgłoszenia wodnoprawnego oraz pozwolenia wodnoprawnego NIE WYMAGA m.in.:

- pobór wód powierzchniowych lub wód podziemnych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę oraz wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę, na potrzeby zwykłego korzystania z wód;

- wykonanie urządzeń wodnych do poboru wód podziemnych na potrzeby zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości do 30 m – zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Więcej informacji: https://wody.gov.pl/index.php/zgloszenie-wodnoprawne

https://wody.gov.pl/index.php/pozwolenie-wodnoprawne

Powszechny Spis Rolny

09/01/2020

   więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca funkcjonowania Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDICA w Stopnicy

Pacjenci Ośrodka Zdrowia w Stopnicy mogą kontaktować się z lekarzem telefonicznie, korzystając z następujących numerów telefonów:...