Wiadomości - Aktualności

Mieszkańcy mogą składać wnioski do WFOŚiGW w Kielcach na zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków, modernizację kotłowni

Dodał: Data: 2018-03-02 08:51:39 (czytane: 880)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach ogłosił nabór wniosków nr 2 dla zadań realizowanych w ramach programu AURA

- Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż odnawialnych źródeł energii, termomodernizację budynków.

Dofinansowaniem objęte są inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

1. Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych istniejących:

1) Wymiana pieców/kotłów opalanych paliwem:

a) stałym (węgiel, biomasa) na nowoczesne o wyższej sprawności, przy czym instalacja kotłów na paliwa stałe spełniających wymogi rozporządzenia z dnia  1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690), możliwa jest wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

b) olejowym na opalane paliwem gazowym, lub na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną, 

c) gazowym na źródła ciepła wykorzystujące wyłącznie energię elektryczną. przy czym wymiana pieców/ kotłów wymieniona w punktach od a do c wymaga trwałego odłączenia od instalacji obecnego kotła.  

2) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej wraz z trwałym odłączeniem od instalacji obecnego kotła/pieca.

3) Termomodernizacja: ocieplenie ścian budynków, ocieplenie dachów, stropodachów, stropów nad ostatnią kondygnacją, ocieplenie ścian piwnic, stropów piwnic, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, wymiana instalacji centralnego ogrzewania (c.o.) i ciepłej wody użytkowej (c.w.u.), modernizacja/ montaż instalacji wentylacyjnej, w tym rekuperacja, wynikająca z audytu energetycznego określającego możliwe do wykonania działania mające na celu dostosowanie obiektu do obowiązujących lub przyszłych warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki, wraz z wyliczeniem oszczędności energii.

4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych. 

5) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną. 

6) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.

7) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

 

2. Inwestycje w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych nowobudowanych:

1) Zakup i montaż nowych pomp ciepła lub innych źródeł ciepła zasilanych energią elektryczną.

2) Zakup i montaż kotłów na paliwo:

a) gazowe,

b) biomasę spełniających wymogi rozporządzenia z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r., poz. 1690) wyłącznie na terenach, gdzie nie ma dostępu do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

3) Podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej. 

4) Zakup i montaż nowych kolektorów słonecznych.

5) Zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych.

6) Zakup i montaż nowych instalacji wykorzystującej energię wiatru.

7) Zakup i montaż rekuperatora.

Forma dofinansowania: preferencyjna pożyczka częściowo umarzalna.

Pożyczka podlegać będzie częściowemu umorzeniu w wysokości 20%, jeżeli okres spłaty wynosił będzie powyżej 36 m-cy.

Intensywność dofinansowania: pożyczka do 100%  kosztu kwalifikowanego (minimalna kwota pożyczki 6 000 zł).

Oprocentowanie i okres spłaty: 

1) Oprocentowanie pożyczki wynosi 3% w stosunku rocznym. Oprocentowanie jest stałe w całym okresie spłaty.

2) Pożyczka może być udzielona na okres do 8 lat  (wliczając okres karencji), liczonych od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki.  

3) Na wniosek pożyczkobiorcy istnieje możliwość udzielenia karencji w spłacie pożyczki do 12 miesięcy, liczonej od daty wypłaty ostatniej transzy  pożyczki. 

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczyna się w dniu 01.03.2018 r. i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania opublikowane zostały na stronie internetowej WFOŚiGW w Kielcach (link poniżej):

http://www.wfos.com.pl/dla-beneficjentow/oferta-dla/typ-beneficjenta/osoby-fizyczne/830-program-aura-2018

Wnioski przyjmowane będą  w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41, 25-155 Kielce, tel. sekretariat: 41-366-15-12, 41-333-52-20, tel. biuro obsługi: 41 333-52-21.

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ARiMR zaprasza na spotkanie informacyjne w Stopnicy

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica zaprasza na spotkanie informacyjne, którego przedmiotem będzie m.in. zmiana sposobu składania wniosków...