Wiadomości - Aktualności

Można już składać wnioski o wypłaty dodatku węglowego

Dodał: Data: 2022-08-17 07:16:36 (czytane: 1624)

Dodatek węglowy przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu, dla którego głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego.

Zgodnie z art.2 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 poz. 1692) przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1)    osobę fizyczna samotnie  zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo jednoosobowe) albo

2)  osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

WZÓR WNIOSKU O WYPŁATĘ DODATKU WĘGLOWEGO

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica. Postępowania w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego prowadzi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego można składać do 30 listopada 2022 r.

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..