Wiadomości - Aktualności

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej ...

Dodał: Data: 2018-06-08 11:21:21 (czytane: 932)

Zabezpieczono środki finansowe na priorytetowe inwestycje- kompleks rehabilitacyjno- opiekuńczy oraz inkubator przetwórstwa rolnego.

1) Na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska w Stopnicy przyjęła uchwałę, na mocy której rodzice dzieci, które uczęszczać będą do nowo wybudowanego przedszkola publicznego prowadzonego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny, zwolnieni zostaną z obowiązku wnoszenia opłat za korzystanie z edukacji przedszkolnej.

2) Zabezpieczono środki finansowe na udzielenie pomocy finansowej Gminie Pacanów w wysokości 38 tys. zł na remont drogi przylegającej do gruntów uprawnych mieszkańców sołectwa Suchowola.

3) Na wniosek Burmistrza, Rada Miejska zabezpieczyła również środki w wysokości 1,2 mln zł (w tym środki UE 500 000 zł) na zaadaptowanie nieruchomości w Strzałkowie, będącej własnością gminy, na inkubator przetwórstwa rolnego, a w rezultacie zwiększenie konkurencyjności gospodarstw rolnych poprzez udostępnienie im narzędzi wpływających na dywersyfikację produkcji. Wyprodukowane przez rolników produkty, będą mogły zostać przetworzone na produkty o dłuższym terminie przydatności do spożycia (np. soki i inne przetwory). Realizacja inwestycji przyczyni się do ograniczenia roli pośredników w sprzedaży produktów rolnych, a tym samym zwiększenia źródeł oraz poziomu dochodu generowanego przez gospodarstwa rolne. Na realizację inwestycji planuje się pozyskanie dofinansowania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Rozpoczęcie realizacji operacji uzależnione jest od terminu ogłoszenia naboru wniosków, niemniej jednak zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 2019 r.

4) Na priorytetową obecnie inwestycję obejmującą budowę kompleksu rehabilitacyjno- opiekuńczego w sąsiedztwie ośrodka zdrowia w Stopnicy zarezerwowano 3,7 mln złotych. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi w III kwartale 2018 r. Kompleks składał się będzie z trzech modułów:

a)     a) rehabilitacyjnego- w którym świadczone będą usługi rehabilitacyjne, obecnie realizowane w budynku ośrodka zdrowia. Sale o łącznej powierzchni blisko 250 m2 wyposażone zostaną w nowoczesne urządzenia do ćwiczeń oraz laseroterapii, ciepłoterapii, światłolecznictwa, elektroterapii, magnetoterapii, terapii utradźwiękowej.

b)   b) senioralnego- dedykowanego osobom nieaktywnym zawodowo i emerytom, którzy będą mogli zagospodarować swój wolny czas na spotkania ze znajomymi, ćwiczenia, zabawę, samodoskonalenie, szkolenia, korzystanie z modułu rehabilitacyjnego. Powierzchnia użytkowa 253 m2.

c)      c) opiekuńczego o powierzchni 590 m2 – przeznaczonego dla osób starszych, których rodzina nie jest w stanie zapewnić opieki. Projektowane jest rozwiązanie w zakresie funkcjonowania modułu opiekuńczego, które ograniczy do niezbędnego minimum koszty związane z korzystaniem z tej formy pomocy.

widok_1.jpg 

5) Rada Miejska po przeanalizowaniu i zatwierdzeniu rocznych sprawozdań finansowych oraz zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej, jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2017 r.

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatna mammografia i cytologia w Stopnicy

...