Wiadomości - Aktualności

Obowiązek opracowania planu nawożenia azotem

Dodał: Mariusz Data: 2019-02-18 09:05:25 (czytane: 394)

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach, w związku z wejściem w życie z dniem 27.07.2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu"

 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1339), informuje o obowiązku opracowania planu nawożenia azotem przez podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, które:

- są objęte decyzją - pozwoleniem zintegrowanym,

- prowadzą gospodarstwa rolne o powierzchni powyżej 100 ha użytków rolnych,

- uprawiają uprawy intensywne na gruntach ornych o powierzchni powyżej 50 ha,

- utrzymują obsadę większą niż 60 DW wg stanu średniorocznego.
        Ponadto plan nawożenia azotem jest wymagany w przypadku podmiotów

nabywających nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny do bezpośredniego rolniczego

wykorzystania w celu nawożenia lub poprawy właściwości gleby od:

- podmiotu importującego nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny,

- od podmiotu prowadzącego instalację IPPC.
         Zgodnie z ww. rozporządzeniem plan nawożenia azotem opracowuje się odrębnie

dla każdej działki rolnej i przechowuje się w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia

zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu.
          Prosimy o przekazanie powyższych informacji do jak największej liczby gospodarstw

rolnych spełniających ww. kryteria. Obowiązek posiadania planu nawożenia azotem

obowiązuje od dnia 01.01.2019 r., jednak ze względu na zakaz stosowania nawozów

azotowych w miesiącach zimowych przepis dotyczący planów nawozowych egzekwowany

będzie przez tut. Inspektorat od 1 marca b.r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 14 marca br. rolnicy mogą złożyć w ARiMR oświadczenie potwierdzającego brak zmian w tegorocznym wniosku o dopłaty bezpośrednie (obszarowe)

W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW...