Wiadomości - Dla rolnika

Od 18 stycznia wszelkie sprawy związane z premiami dla młodych rolników będą rozpatrywane w oddziałach regionalnych ARiMR

Dodał: Data: 2017-01-28 15:15:02 (czytane: 771)

Dotychczas wszystkie sprawy związane z przyznanie wsparcia w ramach poddziałania "Premie dla młodych rolników" finansowane z PROW 2014 - 2020, były obsługiwane w biurach powiatowych ARiMR. Od 18 stycznia br. to się zmieni i takimi sprawami będą zajmowały się oddziały regionalne ARiMR.

Szanowni Państwo Beneficjenci "Premii dla młodych rolników",

uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2017 r. ulegnie zmianie organ administracyjny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), który będzie rozpatrywał Państwa sprawę "Premii dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020.

Od wyżej wymienionej daty Państwa sprawę będzie rozpatrywał Dyrektor Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa.

Kompletne akta sprawy w ramach "Premii dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020 wraz ze wszystkimi złożonymi przez Państwa wnioskami i dokumentami zostaną przekazane do właściwego dla Państwa dyrektora oddziału regionalnego ARiMR, przez kierownika biura powiatowego ARiMR, do którego zostały złożone, w terminie do dnia 2 lutego 2017 r.

Uprzejmie informujemy, że od dnia 18 stycznia 2017 r. wszelkie dokumenty jak np. wnioski o płatność pierwszej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o płatności drugiej raty wraz z wymaganymi dokumentami, wnioski o zmianę biznesplanu, należy składać do Dyrektora Oddziału Regionalnego ARiMR właściwego ze względu na położenie Państwa gospodarstwa. Także w przypadku innych dokumentów potwierdzających realizację przez Państwa zobowiązań wynikających z decyzji lub przepisów prawa należy je składać do Dyrektora właściwego Oddziału Regionalnego ARiMR.

Od dnia 18 stycznia 2017 r. organem właściwym do rozpatrywania odwołań, zażaleń na rozstrzygnięcia kierownika biura powiatowego ARiMR będzie Prezes ARiMR.

W przypadku środków odwoławczych, które podlegały rozpatrywaniu przez dyrektora oddziału regionalnego ARiMR przed dniem 18 stycznia 2017 r. i ich rozpatrywanie nie zostało zakończone, będą one przekazane do Prezesa ARiMR, który będzie właściwy do ich rozpatrzenia.

Organami właściwymi do prowadzenia trybów nadzwyczajnych w zakresie decyzji lub postanowień w ramach "Premii dla młodych rolników" objętej PROW 2014-2020, wydanych przed dniem 18 stycznia 2017 r. będą:

  1. do uchylenia bądź zmiany decyzji lub postanowienia - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  2. do stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia - właściwy jest Prezes ARiMR,
  3. do wznowienia postępowania zakończonego decyzją lub postanowieniem - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR,
  4. do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji - właściwy jest dyrektor oddziału regionalnego ARiMR.

Ponadto uprzejmie informujemy, że Państwo nie są zobowiązani w zakresie "Premii dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego PROW 2014-2020 do realizacji działań informacyjnych, wynikających z rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiającego zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 227 z 31 lipca 2014, str. 18).

Żródło: ARiMR

Zobacz także

ŚCO zaprasza na badania

Dodane: 2018-04-25 15:00 - czytane (13)

TAGI:


Ginące rzemiosło i taniec dworski

11/18/2017

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku życia na cykliczne warsztaty ,,Ginące rzemiosło i taniec dworski’’ więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ankieta WFOŚiGW w Kielcach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zwrócił się z prośbą o przekazanie informacji pochodzących od przedsiębiorców,...