Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE

Dodał: Mariusz Data: 2016-11-18 22:52:22 (czytane: 1431)

Na podstawie art. 5 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) oraz Uchwały Nr XIX/69/2012 Rady Gminy Stopnica z dnia 30 października 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji – Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica przedkłada do konsultacji projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok
1.    Konsultację będą przeprowadzone w terminie: 18 listopada 2016 r. - 28 listopada 2016 r.
2.    W konsultacjach biorą udział organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obejmujące zasięgiem swojego działania teren Gminy Stopnica.
3.    Zgłoszenia uwag i opinii dotyczących projektu uchwały organizacje i podmioty dokonują w formie papierowej, w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, w terminie podanym w ogłoszeniu.
W załączeniu projekt uchwały + program
                            

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica
(-) Ryszard Zych

                                                                                             
Projekt uchwały
Projekt programu 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid...