Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz Data: 2017-11-03 08:06:11 (czytane: 729)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid . 20/7
świerk pospolity szt. 2 o obwodach pnia: 110cm,100 cm
lipa drobnolistna szt.1 o obwodzi pnia 180 cm
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni
pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 5
tel. 41 3779817.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia :
10.11. 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok.
Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11..2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i
Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w
niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych 

 Informacja dla kupujących oraz wzór umowy

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ginące rzemiosło i taniec dworski

Gminne Centrum Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Stopnica w wieku od 10 roku...