Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz Data: 2017-11-17 07:35:38 (czytane: 654)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Stopnica nr ewid . 20/7
świerk pospolity szt. 2 o obwodach pnia: 110cm,100 cm
lipa drobnolistna szt.1 o obwodzi pnia 180 cm
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni
pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 5
tel. 41 3779817.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia :
24.11. 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok.
Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11..2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i
Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w
niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych 

 

 

Informacja dla Kupujących: 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Spotkanie informacyjno- edukacyjne w zakresie profilaktyki raka piersi i raka szyjki macicy

W dniach 4-5 grudnia br. w Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się spotkanie informacyjno- edukacyjne dla kobiet i mężczyzn...