Wiadomości - Aktualności

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Dodał: Mariusz Data: 2017-12-04 10:18:07 (czytane: 686)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu.

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Smogorzów nr ewid. 434
- topola szt. 1 o obwodzie pnia: 280 cm
Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00 (w dni pracy Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy).
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 5 tel. 41 3779817.
Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia: 11.12 2017 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy pok. Nr 11 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu).
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.12.2017 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Miasta i Gminy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 Informacja dla Kupujących

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Co zrobić w przypadku utraty karty płatniczej?

Gdzie zadzwonisz gdy utracisz swoją?...