Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2018-02-06 10:38:18 (czytane: 852)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.1817 ze zmianami)

1.    Rodzaj zadania - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 80 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  28 lutego 2018 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 38/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2018

7. W 2017 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 89 900,00 zł (LKS Piast Stopnica - popularyzowanie gry w piłkę nożną 83 900,00zł, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - popularyzowanie gry w piłkę siatkową 6 000,00zł).
W 2018r. nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ferie zimowe w MGCK w Stopnicy

Program ferii zimowych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Stopnicy dla dzieci...