Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-17 11:43:39 (czytane: 509)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2018 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

1.    Rodzaj zadania - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 20 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  9 października 2018 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 14 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2018

7. W 2017 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 89 900,00 zł (LKS Piast Stopnica - popularyzowanie gry w piłkę nożną 83 900,00zł, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - popularyzowanie gry w piłkę siatkową 6 000,00zł).
W 2018r. roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 80 000,00 zł (LKS Piast Stopnica - popularyzowanie gry w piłkę nożną 80 000,00zł,.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dzieci z gminy Stopnica w nowoczesnym przedszkolu (nowa fotorelacja)

Marszałek Adam Jarubas wziął udział w uroczystym otwarciu przedszkola w Stopnicy....