Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2018-09-21 14:55:54 (czytane: 590)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2018

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.1817 ze zmianami)

1.    Rodzaj zadania - organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 330 dzieci z obszaru Miasta i Gminy Stopnica. Miejsce wykonania badania – Stopnica.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 27 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2018 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  15 października 2018 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 131/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 20 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2018

7. W 2017 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia wyniosła 10 000,00 zł (Profilaktyka i promocja zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci w wieku od 9 miesięcy do 6 lat „Kocham, więc badam!”).
W 2018 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Bezpłatne testy w kierunku wykrywania wirusowego zakażenia wątroby typu C (HCV)

W dniu 30 września br. (niedziela) w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy odbędą się bezpłatne badania dla dzieci i dorosłych...