Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2021-09-29 11:10:54 (czytane: 130)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. z dnia 15 marca 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.).
1. Rodzaj zadania - organizacja przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u 220 dzieci w wieku od 9 miesiąca do 16 roku życia  z obszaru Miasta i Gminy Stopnica. Miejsce wykonania badania – Stopnica.
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 22 000zł,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2021 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  21 października 2021 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 80/2021 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 29 września 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia w roku 2021

7. W 2020 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.
W 2021 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia poprzez organizację przesiewowych badań w zakresie profilaktyki onkologicznej u dzieci.

 

 

Zarządzenie - plik do pobrania

Przeczytaj kolejną wiadomość:

NOC SPISOWA w Stopnicy 30.09.2021 r. 10:00 - 18:00

Gminne Biuro Spisowe w Stopnicy zaprasza do udziału w ogólnopolskiej akcji Głównego Urzędu Statystycznego pn. NOC SPISOWA w ramach...