Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs

Dodał: Mariusz Data: 2019-01-22 14:58:00 (czytane: 565)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-          organizacje pozarządowe,
-          podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)
1.      Rodzaj zadania - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadania wynosi 90 000zł,
3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.
4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2019 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.
5. Termin składania ofert - do  13 lutego 2019 roku do godziny 13:00
6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 7/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2019
7. W 2018 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 103 000,00 zł (LKS Piast - popularyzowanie gry w piłkę nożną – 100 000 zł, Fundacja Narodowy Badminton - popularyzacja badmintona na terenie Gminy Stopnica z programem Shuttle Time – 3000 zł)
W 2019 roku nie udzielono dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu.

Zapraszamy na basen w Stopnicy

06/22/2019

Zapraszamy do korzystania z jedynego tego typu basenu w regionie. Basen z mobilnym zadaszeniem rozpoczyna swoją działalności od najbliżej soboty - 22 czerwca, od godz. 11:00. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wznowiono nabór wniosków w ramach rządowego programu Czyste powietrze

Właściciele nieruchomości mogą składać do WFOŚiGW w Kielcach wnioski o dofinansowanie na wymianę kotłów centralnego ogrzewania, termomodernizację...