Wiadomości - Aktualności

Otwarty konkurs na realizację zadania publicznego

Dodał: Mariusz Data: 2017-09-19 13:55:23 (czytane: 639)

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2017 roku

Do otwartego konkursu ofert mogą przystąpić:
-    organizacje pozarządowe,
-    podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U.2016.1817 ze zmianami)

1.    Rodzaje zadań:
I - popularyzowanie gry w piłkę nożną wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, szkolenie, współzawodnictwo, udział w rozgrywkach piłkarskich na szczeblu lokalnym i regionalnym, zakup odzieży, obuwia i sprzętu do uprawiania sportu oraz bieżące utrzymanie stadionu sportowego w Stopnicy,
2. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi:
24 000 zł na popularyzowanie gry w piłkę nożną,

3. Zasady przyznawania dotacji – ze zgłoszonych ofert zostanie wybrana najkorzystniejsza, w trybie otwartego konkursu przeprowadzonego w oparciu o przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wybranemu podmiotowi, po podpisaniu umowy, zostanie udzielona dotacja.

4. Terminy i warunki realizacji zadania - do dnia 31 grudnia 2017 roku. Szczegółowe warunki realizacji zadania określone zostaną w umowie.

5. Termin składania ofert - do  12 października 2017 roku do godziny 13:00

6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert określa Zarządzenie nr 69/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 19 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Stopnica w zakresie sportu i kultury fizycznej w roku 2017

7. W 2016 roku wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 110 000,00 zł (LKS Piast Stopnica - popularyzowanie gry w piłkę nożną 80 000,00zł, Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - popularyzowanie gry w piłkę siatkową 30 000,00zł).
W 2017r. wysokość dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu wyniosła 66 000,00 zł (Uczniowski Ludowy Klub Sportowy - popularyzowanie gry w piłkę siatkową – 6 tys., oraz LKS PIAST popularyzowanie gry w piłkę nożną – 60 tys.).


Sezon letni czas zacząć- zapraszamy na basen w Stopnicy

06/23/2018

więcej..

Zajęcia wakacyjne

07/02/2018

Miejsko - Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna na zapraszają dzieci i młodzież z terenu Miasta i Gminy Stopnica na popołudniowe zajęcia wakacyjne. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Szkolenia przewodnickie na preferencyjnych warunkach

Członkowie Organizacji Turystycznej "Szlak Jagielloński" oraz mieszkańcy i studenci z Miast i Gmin do niej przynależących, mają możliwość...