Wiadomości - Aktualności

Potencjalne źródła finansowania dostępne dla przedsiębiorców na założenie i rozwój własnej firmy

Dodał: Data: 2016-06-08 12:55:51 (czytane: 2128)

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przedstawia poniżej potencjalne źródła finansowania w formie bezzwrotnych dotacji lub preferencyjnych pożyczek dla osób zamierzających założyć własną firmę bądź prowadzących działalność gospodarczą.

I. Dofinansowanie w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczość bez barier”

Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości od 1 czerwca 2016r. rozpoczyna kolejny nabór do projektu ,,Przedsiębiorczość bez barier”

W ramach projektu mieszkańcy powiatu buskiego, którzy ukończyli 30 rok życia będą mogli ubiegać się o bezzwrotne środki finansowe w wysokości do 40 100 zł (dotacja inwestycyjna 24 000,00 i wsparcie pomostowe przez okres pierwszych 10 mies. funkcjonowania firmy do 16 100,00 zł).
Dodatkowo osoby będą mogły korzystać ze wsparcia szkoleniowo - doradczego.

Projekt jest skierowany do osób fizycznych nieposiadających zatrudnienia, z wyłączeniem zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową) w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym w szczególności:
1    osoby bezrobotne, poszukujące pracy (pozostające bez zatrudnienia) i bierne zawodowo, znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.
-    kobiety,
-    po 50 r. życia,
-    z niepełnosprawnościami,
-    długotrwale bezrobotne,
-    niskowykwalifikowane.
2    osoby odchodzące z rolnictwa zarejestrowane jako bezrobotne oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, a ich gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych.


Szczegóły dostępne są na stronie internetowej www.przedsiebiorczoscbezbarier.pl oraz pod numerem tel. 41 378 13 16.

II. Dofinansowanie w ramach projektu pn. „Start do biznesu”

 

Cel główny projektu: 
Aktywizacja zawodowa poprzez wspieranie i rozwój postaw przedsiębiorczych w grupie 50 osób (28K, 22M) w wieku powyżej 29 roku życia, bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy (w tym 10% osób z niepełnosprawnościami) oraz odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych na terenie woj. świętokrzyskiego, z których min. 40 osób (22K, 18M) podejmie własną działalność gospodarczą i poprowadzi ją przez 12 miesięcy w okresie od 1.03.2016 do 31.07.2017 r.

Grupa docelowa projektu: 50 osób (28 Kobiet, 22 Mężczyzn)

osoby fizyczne, zamieszkałe wg KC na terenie woj. świętokrzyskiego, nieposiadające zatrudnienia, w wieku powyżej 29 roku życia, zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w woj. świętokrzyskim (z wyłączeniem osób zarejestrowanych w CEIDG, KRS lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu), zarejestrowanych jako bezrobotni (z I lub II profilem pomocy) lub poszukujący pracy (pozostający bez zatrudnienia),  należący co najmniej do jednej z następujących grup:

GRUPA A

osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowane jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy

80% grupy docelowej: 40 osób (22K, 18M):
- min. 18 osób (10K, 8M) po 50 roku życia;
- min. 5 osób (3K, 2M) z niepełnosprawnościami
- min. 17 osób (9K, 8M) o niskich kwalifikacjach;

GRUPA B

osoby odchodzące z rolnictwa
zarejestrowane jako bezrobotne

oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, pod warunkiem, że należą do osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy,
a ich gospodarstwa  rolne nie przekraczają 2ha przeliczeniowych.
– 20% grupy docelowej: 10 osób (6K, 4M)

W TYM

min. 20 osób (11K, 9M) z terenów wiejskich

Projekt „Start do biznesu” obejmuje:

I. Rekrutacja:

1. Ocena formularzy zgłoszeniowych

2. Rozmowa rekrutacyjna z psychologiem i doradcą

II. Wsparcie doradczo-szkoleniowe

1. Doradztwo w zakresie  planowania działalności gospodarczej - indywidualne - 8h/osobę

– konsultacje odpowiadające potrzebom uczestników projektu, pomoc w rozwiązaniu zgłaszanych na bieżąco problemów, udzielanie wskazówek dot. przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o wsparcie finansowe i pomostowe.

2. Szkolenie - umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia własnej działalności gospodarczej – 30h/gr.

Program szkolenia zawiera następujące moduły:
a) zakładanie działalności gospodarczej (4 godziny),
b) prawne aspekty działalności gospodarczej (2 godziny),
c) rachunkowość i opodatkowanie małych przedsiębiorstw (8 godzin),
d) strategia reklamowo-promocyjna małej działalności gospodarczej (6 godzin)
e) biznesplan (10 godzin),

III. Ocena biznesplanów, przyznanie i wypłata dotacji i wsparcia pomostowego

1. Ocena Biznesplanów

– zgodnie z zasadami określonymi w Wytycznymi w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości i regulaminem Komisji Oceny Wniosków.

2. Wypłata Dotacji

 - środki na rozwój przedsiębiorstwa dla 40 osób z najwyżej ocenionym biznesplanem.

IV. Wsparcie pomostowe

a) Wypłata wsparcia pomostowego przez okres do 6 miesięcy (40 osób),

b) Wypłata wsparcia pomostowego przedłużonego dla 50% uczestników w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej

- na okres kolejnych 6 miesięcy (20 osób)

c) Wsparcie pomostowe szkoleniowo-doradcze w formie usługi szkoleniowej - dla uczestników prowadzących działalność gospodarczą (40 osób):

- otwarty katalog szkoleń zgodny z potrzebami uczestników zdiagnozowanymi w Indywidualnych Planach Działania i analizą kwalifikacji poszukiwanych przez pracodawców z terenów województwa świętokrzyskiego.

III. Pożyczki

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek opublikowane zostały na stronach internetowych następujących jednostek:

Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości- http://kswp.org.pl/pl/oferta/pozyczki

Ośrodek Promowania i Wspierania przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu- http://opiwpr.org.pl/index.php/pl/fundusz-pozyczkowy

 

Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica- http://www.frrp.pl/index1.php?go=pozyczki_z_srodkow_wlasnych

 

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego Sp. z o.o.- http://www.fpws.eu/

 

Agencja Rozwoju Regionalnego Starachowice- http://www.farr.pl/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=4

 

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

ARiMR przypomina rolnikom realizującym zobowiązania ekologiczne lub zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatyczne

Jeżeli u rolnika lub zarządcy, który realizuje zobowiązanie ekologiczne (PROW 2014-2020) lub zobowiązanie rolno-środowiskowo-klimatyczne...