Poziom odzysku i recyklingu


  

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c) ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Zgodnie z art. 3b tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów:

-     w odniesieniu do odpadów komunalnych w postaci papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła (są to odpady komunalne, które muszą być zbierane selektywnie) - recyklingu i przygotowania do ponownego użycia w wysokości co najmniej 50% wagowo;

-     w odniesieniu do odpadów budowlanych i rozbiórkowych (innych niż niebezpieczne) - recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Natomiast zgodnie z art. 3c tej ustawy gminy są zobowiązane do osiągnięcia do dnia 16 lipca 2020r. odpowiedniego poziomu:

-     ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w wysokości nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

Poniżej przedstawiamy poziomy osiągnięte w Gminie Stopnica w 2018 roku.

Nazwa wskaźnika

2018 rok

Wymagany do osiągnięcia poziom w 2018 roku

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

4,95%

Nie więcej niż 40%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła

31,00%

Powyżej 30%

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych

Nie dotyczy

Powyżej 50%