Wiadomości - Aktualności

Program Mój Prąd- dofinansowanie na ogniwa fotowoltaiczne

Dodał: Data: 2020-01-14 07:54:13 (czytane: 1392)

Termin obecnego, drugiego naboru będzie trwał od 13.01.2020 r. do 18.12.2020 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Mieszkańcy, po zrealizowaniu inwestycji, mogą złożyć do NFOŚiGW wniosek o dofinansowanie w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych. 

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zostały pokryte wsparciem można odliczyć od podatku (w ramach tzw. ulgi termomodernizacyjnej). Skorzystanie z dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd” wyklucza możliwość uzyskania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 r. (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

Złożone wnioski o dofinansowanie podlegają ocenie punktowej. Punktacja nie wpływa na pomniejszenie dotacji. Kryterium punktowe zostało wprowadzone, ponieważ środki na finansowanie inwestycji pochodzą z Unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS). Ustawa o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji, która reguluje przedmiotowy obszar nakłada obowiązek rankingowania wspieranych projektów. Przydzielane punkty pozwalają tworzyć ranking na dziennych listach przekazywanych do akceptacji ministra ds. energii. W przypadku wyczerpania dostępnego budżetu programu, danego dnia Wnioskodawcy z dolnych pozycji listy rankingowej mogą nie otrzymać dofinansowania.

Więcej informacji: http://mojprad.gov.pl/jak-z%C5%82o%C5%BCy%C4%87-wniosek/

Zapraszamy na kajaki i rowery wodne

07/31/2020

Od 02 sierpnia 2020 r., w każdą sobotę i niedzielę w godz. 10:00-16:00, będzie można korzystać z kajaków i rowerków wodnych na akwenie zlokalizowanym w sąsiedztwie basenu w Stopnicy. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla podmiotów prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta i Gminy Stopnica przypomina, że zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na przedsiębiorcach...