Wiadomości - Aktualności

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

Dodał: PatrykL Data: 2016-03-04 10:30:28 (czytane: 3392)

Stopnica dn. 2016-03-02

 

O G Ł O S Z E N I E O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

 

Zad 1.- rosnących na terenie miejscowości Jastrzębiec nr ewid działki 380/1
- topola - 9 szt. o obwodzie pnia :250 cm252 cm,210 cm,207 cm
185 cm,106 cm,170 cm,195 cm,240 cm.
- lipa - 6 szt. o obwodzie pnia: 180 cm,140 cm,147 cm,142 cm,
120 cm,140 cm.
- świerk - 2 szt. o obwodzie pnia : 108 cm, 55 cm

- grab - 3 szt. o obwodzie pnia : 80 cm,45 cm,70 cm

 

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych ( na każde zadanie odrębnie)

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00( w dni pracy Urzędu Gminy w Stopnicy).

 

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Maria Brońska pok. Nr 15

tel. 41 3779815.

 

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału w przetargu winni w terminie do dnia 09.03. 2016 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Stopnicy pok. Nr 11(sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej kopercie (wzór oferty w załączeniu). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.03.2016 o godz.11.30 w świetlicy Urzędu Gminy.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

 

Informacja dla Kupujących:

1. Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu są oznaczone farbą.

2. Jednostka obmiarową robót związanych ze sprzedażą drzew’ na pniu „jest sztuka.

3. Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4. Kupujący przed opracowaniem oferty powinien dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu.

5. Z chwilą przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo wraz z wszelkimi kosztami ewentualnego zabezpieczenia do chwili ponownego przekazania placu Sprzedającemu .

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew objętych kontraktem z chwilą podpisania umowy przez strony.

7. Usunięcie drzew powinno być wykonane na równi z terenem pod rygorem konieczności karczowania pni.

8. Szczegółowe wymagania ,terminy i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

9. Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony protokół końcowy realizacji umowy. 

 

 WNIOSEK NA PRZETARG DRZEW

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na szkolenie dla rolników

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Busku- Zdroju wraz ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego serdecznie...