Wiadomości - Aktualności

Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Dodał: Data: 2022-01-18 07:19:08 (czytane: 491)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż  nieruchomości, położonej w Stopnicy, stanowiącej własność Gminy Stopnica.

 
Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru

I  Obręb: Stopnica

1.     Nr  działki – 175/1

2.     Powierzchnia działki – sprzedaż udziału wynoszącego 1/5 we  współwłasności  w działce nr 175/1 o powierzchni ogólnej 0,0189 ha.

3.     Nr księgi wieczystej – KI1B/00063350/4.

4.     Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy – obszary wielofunkcyjne: koncentracja usług publicznych, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

5.     Działka niezabudowana.

6.     Cena działki brutto –1 434,80    (w tym: podatek Vat 174,80 zł oraz koszt wyceny – 500,00 zł )

7.      Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

8.      Zasady aktualizacji opłat – nie dotyczy

9.      Wysokość  wadium – 200,00 zł

Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy w  Stopnicy ul. Tadeusza Kościuszki 2,  w dniu  28 .02.2022 r. w sali  konferencyjnej o godz.  9.00.

 Daty poprzednich przetargów  -  brak

  Warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości: przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica nr 67 8519 0005 0010 0000 0563 0050 prowadzony przez BS  w Stopnicy  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 22.02.2022 r wadium znajdowało się na rachunku  bankowym Gminy Stopnica. Data dokonania wpłaty wadium jest datą uznania rachunku bankowego Gminy Stopnica. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości oraz oświadczenie, że zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obu małżonków. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy okazać oświadczenie współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości będącej przedmiotem, przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać stosowny dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim  a zamierzające nabyć nieruchomość z majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Stopnica. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r , poz. 2278 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Stopnicy pokój nr 6c telefon 41 3779806  w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Stopnicy oraz w prasie lokalnej. Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Stopnica  dn. 18.01.2022 r.

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..