Wiadomości - Aktualności

Przyjmowanie wniosków o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia

Dodał: Mariusz Data: 2022-08-31 07:26:03 (czytane: 290)

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy informuje, że od dnia 01.09.2022r. do dnia 15.09.2022r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica, Biuro Obsługi (parter) będą przyjmowane wnioski o przyznanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia.

Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie:
- stypendium szkolnego oraz
- zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także, gdy rodzina jest niepełna.
Kryterium dochodowe uprawniające do ubiegania się o przyznanie stypendium wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie miesięcznie.
Nie mogą ubiegać się o nie dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych, tzw. zerówek, gdyż są one objęte rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, a nie obowiązkiem nauki szkolnej.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny należy ubiegać się bezpośrednio po wystąpieniu zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku,
w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od jego wystąpienia.

Informację na temat stypendium i zasiłku szkolnego można uzyskać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Stopnicy pod numerem telefonu: 41 377 818 lub 514102519.

Wniosek o przyznanie świadczeń  - plik do pobrania

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..