Wiadomości - Aktualności

Przypominamy o ustawowym obowiązku składania korekty deklaracji na odpady komunalne w przypadku zmiany ilości osób zamieszkałych na danej nieruchomości

Dodał: Data: 2022-05-12 10:50:38 (czytane: 176)

W związku z rosnącymi cenami, mającymi wpływ na koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami, mając na względzie utrzymanie na niezmienionym poziomie obowiązujących od 2021 r. stawek opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi przypominamy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach- „W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Większość mieszkańców, których deklaracje odzwierciedlają faktyczny (ilościowy) stan zamieszkania, nie może ponosić kosztów związanych z niezgłaszaniem przez niektórych właścicieli nieruchomości osób przebywających sezonowo. 

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Stopnica pozyskała 30 000 zł z rządowego programu Poznaj Polskę na organizację wycieczek dla uczniów Szkoły Podstawowej w Stopnicy

Ryszard Zych- Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica podpisał porozumienie z Ministrem Edukacji i Nauki na realizację zadań w ramach programu...