Wiadomości - Aktualności

Ruszył program Czyste Powietrze

Dodał: Data: 2018-09-28 14:58:25 (czytane: 1374)

Właściciele nieruchomości mogą składać do WFOŚiGW w Kielcach wnioski o dofinansowanie na wymianę kotłów centralnego ogrzewania, termomodernizację budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii.

 

 

Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja, to 53 000 zł. Jeżeli koszty realizacji inwestycji będą wyższe, dodatkowe koszty (przekraczające kwotę 53 000 zł) mogą być dofinansowane w formie pożyczki.

Minimalny koszt dofinansowania projektu wynosi 7 000 zł.


Program Czyste Powietrze przewiduje dofinansowanie m.in. na:

a) wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła spełniających wymagania programu, [dotacja]


b) docieplenie przegród budynku, wymianę okien i drzwi, montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, [dotacja]


c) instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i ciepłej wody użytkowej) [dofinansowanie wyłącznie w formie pożyczki],


d) montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła [dotacja].


Jeżeli w miejscowości w której zlokalizowany jest budynek w którym planuje się wymianę/ montaż kotła centralnego ogrzewania wybudowana jest sieć dystrybucyjna gazu ziemnego, Wnioskodawca będzie mógł dokonać zakupu gazowego kotła kondensacyjnego (klasy  efektywności  energetycznej  minimum A) lub kotła elektrycznego lub olejowego. Konieczny będzie również trwały demontaż obecnego źródła ciepła oraz jego sprzedaż w punkcie złomu (załącznikiem do dokumentacji muszą być fotografie zdemontowanego kotła oraz dokument potwierdzającego jego utylizację/ sprzedaż w punkcie skupu złomu).


W przypadku braku sieci gazowej możliwy będzie zakup kotła na paliwo stałe (biomasę lub węgiel) pod warunkiem, że kotły te będą spełniać warunki określone w Programie.Każdy wniosek o dofinansowanie musi obejmować wymianę kotła centralnego ogrzewania chyba, że wykorzystywane obecnie źródło ciepła spełnia wymagania określone w Programie „Czyste Powietrze”.


Wniosek może obejmować tylko i wyłącznie wymianę kotła centralnego ogrzewania lub zakup kotła (dotyczy tylko domów nowo budowanych).


W przypadku gdy wniosek obejmuje wymianę kotła centralnego ogrzewania jego zakres może obejmować również inne elementy wymienione powyżej zaliczane do robót termomodernizacyjnych (m.in. wymianę stolarki okiennej, drzwiowej, montaż odnawialnych źródeł energii). Załącznikiem niezbędnym do złożenia wniosku obejmującego termomodernizację budynku będzie audyt energetyczny.


Zakres prac termoizolacyjnych powinien być zgodny z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1422, z późn. zm.). Wartości współczynnika przenikania ciepła Uc dla modernizowanych przegród zewnętrznych, okien  i  drzwi  zewnętrznych  nie  mogą  być  większe  niż  wartości  Uc(max) od  dnia  31  grudnia  2020    r.  określone  w  ww.  rozporządzeniu.  Wykorzystywane  wyroby budowlane  muszą  posiadać  deklarację  zgodności  wyrobu  z dokumentem  odniesienia lub aprobatą techniczną.


Szczegółowe informacje:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/2%20Wymagania%20techniczne%20140918.pdf


Formy dofinansowania:


a) dotacja (na zakres robót kwalifikowalnych w ramach Programu z wyłączeniem odnawialnych źródeł energii)


b) pożyczka na okres maksymalnie 15 lat (na montaż odnawialnych źródeł energii lub/i na wkład własny Wnioskodawcy)- oprocentowanie zmienne pożyczki - nie więcej niż WIBOR 3M + 70 punktów bazowych, ale nie mniej niż 2 procent rocznie [obecnie ok. 2,34 %].


Dofinansowanie w programie Czyste Powietrze zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy liczonym zgodnie z metodyką opisaną w instrukcji do wypełnienia wniosku.


Grupa

Kwota miesięcznego

dochodu na osobę w zł

Dotacja (procent kosztów kwalifikowanych przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka (uzupełnienie do wartości dotacji)

I

do 600 zł

do 90 %

do 10 %

II

601-800 zł

do 80 %

do 20 %

III

801-1000 zł

do 70 %

do 30 %

IV

1001-1200 zł

do 60 %

do 40 %

V

1201-1400 zł

do 50 %

do 50 %

VI

1401- 1600 zł

do 40 %

do 60 %

VII

powyżej 1600 zł

do 30 %

do 70 %

 

Okres realizacji przedsięwzięcia - do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029.


Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia rozpoczęte nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.


Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data zakończenia realizacji inwestycji będzie potwierdzona w protokole końcowym.

Wnioskodawca musi wybrać Wykonawcę z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i udokumentować ten fakt, przedłożeniem minimum trzech ofert na realizację przedsięwzięcia. 

Więcej na stronie internetowej:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/1%20Program%20priorytetowy_Czyste%20Powietrze_140918.pdf


Realizacja programu planowana jest na lata: 2018-2029.


Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym.


Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.


Regulamin konkursu oraz forma złożenia wniosku:

https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/dokumenty/NOWE_19_09_2018/Regulamin_Naboru.pdf

 Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać:

1.      https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/wymagana-dokumentacja

2.      https://portalbeneficjenta.wfos.com.pl/strona-glowna-programu - strona przeznaczona do utworzenia konta (niezbędne do złożenia wniosku)

3.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, 25-155 Kielce, Aleja księdza Jerzego Popiełuszki 41, tel. sekretariat: 041-366-15-12, 041-333-52-20, tel. biuro obsługi: 041-333-52-21

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zostań Żołnierzem Niepodległej- Spotkanie informacyjne w Stopnicy (aktualizacja)

W związku z kampanią promocyjno – informacyjną Ministerstwa Obrony Narodowej pod hasłem ''Zostań Żołnierzem Niepodległej''...