Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2017-10-20 10:16:41 (czytane: 2074)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 25 października 2017 r. (środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXVI sesja Rady Miejskiej w Stopnicy. Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 12 września 2017 r.
4. Rozpatrzenie informacji:
    1) o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Stopnica,
    2) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,
    3) o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników Urzędu
        Miasta i Gminy Stopnica i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
5. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
6.  Interpelacje i zapytania radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/43/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie  udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego  wymiaru  godzin zajęć dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli i zasad ustalania do wymiaru  obowiązkowych godzin zajęć realizowanych w różnym wymiarze godzin,
2)    w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Nr XLIX/875/14 z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia  Szanieckiego Parku Krajobrazowego,
3)    w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami  pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok,  
4)    w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok,
5)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023
6)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Poświęcenie kaplicy na cmentarzu w Stopnicy

Zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą połączoną z poświęceniem kaplicy. Uroczystość odbędzie się 22 października 2017 r. (niedziela),...