Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2017-12-21 14:38:20 (czytane: 705)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2017 r. (piątek) w sali konferencyjnej Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Robocza część sesji o godz. 9.00.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 4 grudnia 2017 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami
 Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica,
2) w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego,
3) w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Stopnica a Gminą Chmielnik w zakresie zapewnienia obsługi informatycznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy,
4) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok,
5) w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
6) w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Stopnicy na 2018 rok,
7) w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej na 2018 rok,
8) w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Stopnica,
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2017-2023,
10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
11) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023,
12) w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stopnica na 2018 rok.
13) w sprawie dotacji dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne w okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 sierpnia 2018 r.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.


Uroczysta część sesji o godz. 12.00

9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.
 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dobrowolny program zwalczania chorób bydła

Informacja w sprawie wdrożenia na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła...