Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-01-26 14:24:20 (czytane: 792)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 stycznia 2018 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXIX sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 grudnia 2017 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok,
2) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso,
3) w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
4) w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/50/2016 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 1 grudnia 2016 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2018-2023,
6) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Ponad 48 000 zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Projekt „Biznes na Start” ma na celu rozwój przedsiębiorczości na obszarze województwa świętokrzyskiego....