Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-05-22 15:00:12 (czytane: 905)

W dniu 30 maja 2018 r.( środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Stopnicy

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1875 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2018 r.( środa) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXXI sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 22 marca 2018 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady
    Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z
    działalności Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za 2017 rok. 
6. Rozpatrzenie oceny zasobów pomocy społecznej,
7. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Programu współpracy Gminy Stopnica z  
    organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
    pożytku publicznego w 2017 roku,
8. Interpelacje i zapytania radnych.
9. Podjęcie uchwał:
1)  w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury za 2017
      rok,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z  
      wykonania  budżetu za 2017 rok:
       - zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stopnica za 2017r.
       - zapoznanie się ze sprawozdaniem finansowym za 2017 r., ( bilans z wykonania
          budżetu, bilans jednostki budżetowej, zestawienie zmian w funduszu jednostki,    
          rachunek zysków i strat jednostki),
       -  zapoznanie się z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Stopnica na dzień   
          31.12.2017 r.
        - zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, Zespół
           Zamiejscowy w Sandomierzu o przedłożonych sprawozdaniach z wykonania 
           budżetu Gminy Stopnica za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia jednostek
           samorządu terytorialnego i objaśnieniami,
3)   w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica.
       Analiza materiałów dotyczących absolutorium:
        - zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu gminy oraz
            zgłoszenie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium          
            Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica za 2017 rok,
        -  zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku
            Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i 
            Gminy Stopnica za 2017 rok.
4) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności na rzecz PGE  
       Dystrybucja S.A.
5)    w sprawie zamiany nieruchomości,
6)    w sprawie  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
7)    w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
8)    w sprawie ustalenia dopłat do wybranych grup taryfowych,
9)    w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Pacanów,
10)  w sprawie zmiany rocznego „Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami
        pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 usta. 3 ustawy z 
        dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na    
        2018 rok,
11) w sprawie przyjęcia Kompleksowego Planu Rozwoju Zespołu Szkolno-
        Przedszkolnego w Stopnicy na lata 2018-2023,
12)  w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego w
        sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie
        zamówienia publicznego na zakup  i świadczenie usług dystrybucji energii
        elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
13)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raków na wzniesienie pomnika
        Wincentego Witosa na terenie miasta Kielce,
14)   w sprawie  uchwalenia Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Stopnica
         na lata 2018-2021,
15)  w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
        Alkoholowych na 2018 rok,
16)  w sprawie przyjęcia projektu zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w
         Stopnicy z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkól podstawowych
         i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego,
17)  w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę
        Stopnica,
18) w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w
       przedszkolach prowadzonych przez gminę Stopnica, w czasie przekraczającym
       wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,
19)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Stopnica na lata 2018-
        2023,
20)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
21)  w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania
        ścieków do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

Od 16 grudnia zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/16/2018

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Majówka Stopnicka 2018

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica, Rada Miejska oraz Miejsko Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zapraszają na Majówkę Stopnicką. W dniach...