Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2018-08-04 22:54:58 (czytane: 550)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.994 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 9 sierpnia 2018 r.(czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 28 czerwca 2018 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady
    Miejskiej.
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Stopnica na lata 2018 2023,
2)    w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
3)    w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków  na terenie Miasta i Gminy Stopnica,
4)    w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/16/2017 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania  sieci szkół podstawowych  i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego,
5)    w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem  sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Stopnica ,
6)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi oraz wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
7)    w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso.     
8)    w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy.
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
8. Wolne wnioski i zapytania.
9.  Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Do 31 sierpnia rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica informuje, że do dnia 31 sierpnia 2018 r. w siedzibie Urzędu, pok. nr 5 (parter) będą przyjmowane...