Wiadomości - Dla rolnika

Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie

Dodał: Data: 2016-11-20 13:31:11 (czytane: 2524)

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa w Kielcach zaprasza do udziału w projekcie „ Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie” realizowanego w ramach RPO WŚ 10.2.1.

Cel projektu

Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnienie grupy 80 osób pozostających bez zatrudnienia. Osoby te otrzymają wsparcie w formie przygotowania Indywidualnego Planu Działania oraz poradnictwa zawodowego.

Przedsiębiorcy zatrudniający w/w osoby otrzymają dofinansowanie na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy oraz części kosztów wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w ramach projektu.

Adresat projektu

Projekt skierowany jest do osób:

- powyżej 29 roku życia,

- bezrobotnych lub biernych zawodowo kobiet i mężczyzn zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego,

- niskich kwalifikacjach zawodowych (wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne),

- zamierzających podjąć zatrudnienie.

Uczestnik Projektu musi spełniać wszystkie powyższe kryteria.

- Projekt skierowany jest również do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
z siedzibą w województwie świętokrzyskim, tworzących nowe stanowiska pracy.


Formy wsparcia przewidziane w Projekcie:

1. Indywidualny plan działania - identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia .

2. Poradnictwo zawodowe - wykształcenie kompetencji, umiejętności i predyspozycji z punktu widzenia odnalezienia się na rynku pracy.

3. Subsydiowanie zatrudnienia - refundacja kosztów zatrudnienia do 50% kosztów wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy), maksymalnie do 1.300,00 PLN na osobę miesięcznie przez okres do 12 miesięcy.

4. Wyposażenie lub doposażenie nowoutworzonego stanowiska pracy - refundacja kosztów zakupu nowego sprzętu, maszyny, urządzenia, programu, licencji, niezbędnych osobie zatrudnianej do wykonywania obowiązków służbowych, jednorazowo maksymalnie do 5.000,00 PLN na uczestnika projektu.

Wsparcie w zakresie subsydiowanego zatrudnienia oraz na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy stanowi pomoc de minimis. 

Rekrutacja

W ramach projektu planowane jest jeden nabór w terminie do 30 listopada 2016 r., w wyniku którego zakwalifikujemy do projektu 80 osób (40 kobiet i 40 mężczyzn).

Dokumenty do pobrania:

Ogólne:

1. regulamin rekrutacji 10.2.1 - pobierz>>

2. wzór raportu komisji 10.2.1 - pobierz>>

3. zasady realizacji projektu 10.2.1 - pobierz>>

Dla Przedsiębiorców:

Dla Uczestników Projektu:

  • karta oceny kandydata - pobierz>>
  • oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i/lub niskowykwalifikowanej (1) - pobierz>>
  • oświadczenie o statusie osoby biernej zawodowo i/lub niskowykwalifikowanej (2) - pobierz>>
  • umowa o świadczenie usług - pobierz>>
  • wniosek kandydata - pobierz>>
  • wniosek kandydata - pobierz>>

Przydatne linki:

- http://www.efs.gov.pl/

- http://www.europa.eu/

- http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/

- http://www.wup.kielce.pl/

- http:// www.mapadotacji.gov.pl/ 

Biuro Projektu:

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa

ul. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

Tel. 41-344-43-92

e-mail: sekretariat@siph.com.pl

II piętro

Osoby do kontaktu:

Jolanta Zawierucha 41-344-43-92 w.24 j_zawierucha@siph.com.pl

Bartłomiej Grzegorczyk 41-344-43-92 w.35 b_grzegorczyk@siph.com.pl 

Projekt realizowany na podstawie umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach, pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)”.

Realizacja projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Program: RPO WŚ 10.2.1

Tytuł projektu: Subsydiowane zatrudnieni szansą dla Ciebie

Wartość Projektu: 3367200,00 PLN

Wkład własny: 1248000,00 PLN

Kwota dofinansowania 2119200,00 PLN

Termin realizacji Projektu: 01.11.2016 r. – 30.04.2018 r.

Zapraszamy na lodowisko miejskie w Stopnicy

12/20/2019

Zapraszamy do korzystania z lodowiska o wymiarach 40 x 20 m. Osoby nieposiadające łyżew będą mogły skorzystać z ponad 100 par, które stanowią wyposażenie lodowiska. więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zyskaj dotację na założenie działalności gospodarczej w wysokości do 24.000 zł

Zapraszamy osoby niezatrudnione (bezrobotne lub bierne zawodowo) powyżej 30 r. ż. zamierzające otworzyć własną działalność gospodarczą...