Wiadomości - Aktualności

Utrzymanie zjazdów indywidualnych (przepustów) oraz rowów melioracyjnych jest obowiązkiem właściciela gruntu

Dodał: Data: 2020-07-08 10:26:48 (czytane: 348)

Utrzymanie rowów melioracyjnych- obowiązek właściciela gruntu

Zgodnie z dyspozycją art. 205 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 310 ze zm.) „Utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych należy do zainteresowanych właścicieli gruntów”. Obowiązek ten dotyczy bezwzględnie właścicieli gruntów na których zlokalizowane jest urządzenia melioracji wodnych, które stanowią integralną część nieruchomości tzn. zlokalizowane są na działce ewidencyjnej stanowiącej własność osób fizycznych, a tym samym przynależą do danej działki zgodnie z zapisami ewidencji gruntów i budynków.

Utrzymanie zjazdów indywidualnych- obowiązek właściciela gruntu

Zgodnie z treścią art. 30 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.) „Utrzymywanie zjazdów, łącznie ze znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.”.

Oznacza to, że:

  • Czyszczenie lub wymiana rur przepustu w celu zapewnienia drożności należy do właściciela posesji (minimalna średnica rury/ kręgu betonowego pod zjazdem powinna zostać uzgodniona z właściwym zarządcą drogi).
  • Rowy przydrożne są przeznaczone tylko i wyłącznie do odprowadzania wód opadowych z pasa drogowego. Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 9) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych zabrania się odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi.

Unable to connect to database