Wiadomości - Aktualności

V Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2019-05-23 12:31:02 (czytane: 946)

ZAWIADOMIENIE


   Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506) zawiadamiam, że w dniu 30 maja 2019 roku (czwartek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się V sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.
Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 18 lutego 2019 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji gminnego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 roku,
6. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania
 Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
8. Przedstawienie raportu o stanie gminy.
9. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
2) w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stopnica oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku,
3) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2023,
4) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
5) w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na kompleksową dostawę gazu ziemnego w ramach Grupy Zakupowej Gazu Ziemnego,
6) w sprawie zawarcia porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej.
7) w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
9) w sprawie połączenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy z Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Stopnicy,
10) w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego trudnej sytuacji w rolnictwie oraz zmian dokonanych w zakresie ustalenia obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

 

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/  

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa

Roślina: Jabłoń domowa. Agrofag: Owocnica jabłkowa...