Wiadomości - Aktualności

VII Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2019-09-20 11:11:08 (czytane: 751)

Na podstawie art. 37a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 27 września 2019 roku (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica odbędzie się VII sesja Rady Miejskiej w Stopnicy.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 28 czerwca 2019 r.
4. Przedłożenie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stopnica na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024,
5. Rozpatrzenie informacji:
1) o wynikach oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych,
2) o wynikach oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,
6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania,
2) w sprawie zmiany uchwały Nr III/35/2018 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stopnica,
3) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Stopnica,
4) w sprawie określenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
5) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
6) w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/29/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,
7) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2019-2023,
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy

 

Transmisja sesji Rady Miejskiej:  https://stopnica.sesja.pl/   

 

Unable to connect to database