Wiadomości - Aktualności

WFOŚiGW rozważa możliwość udzielania pożyczek na pokrycie wkładu własnego na wykonanie ogniw fotowoltaicznych bądź kolektorów słonecznych

Dodał: Data: 2017-03-09 07:12:52 (czytane: 1711)

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach rozważa uruchomienie linii kredytowej w wybranych bankach dla osób fizycznych w celu sfinansowania 40 % wkładu własnego mieszkańców na wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii.

Maksymalna wartość pożyczki wynosiłaby do 95 % wkładu własnego, oprocentowanie stałe w skali roku- 3 %.

Pożyczka może być udzielona na okres do 15 lat łącznie z okresem karencji, który wynosi do 12 miesięcy, z uwzględnieniem analizy możliwości spłaty przez pożyczkobiorcę. W okresie obowiązywania umowy w uzasadnionych przypadkach Zarząd Wojewódzkiego Funduszu może przedłużyć okres spłaty pożyczki, nie dłużej jednak niż o 4 lata.

Pożyczka nie będzie podlegała umorzeniu.

Zarząd WFOŚiGW nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji o uruchomieniu linii kredytowej dla mieszkańców.

Przypominamy jednocześnie, że termin składania deklaracji udziału w projekcie upływa w dniu 17 marca 2017 r.  

Informacje ogólne na temat dofinansowania na wykonanie instalacji fotowoltaicznej:

- koszt wykonania instalacji o mocy 3 kW (obniżająca wartość rachunków za energię
o ok. 1500 zł rocznie)- 18 000 zł

- wkład własny (finansowy) mieszkańca- ok. 8 000 zł (7 600,00 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW)

Ponadto mieszkaniec na własny koszt jest zobowiązany do poniesienia wydatków niekwalifikowanych:

Modernizacja rozdzielni głównej w budynku – koszt około 800 zł

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe o prądzie różnicowym 100 mA – koszt ok. 400 zł

Instalacja o mocy 3 kW zajmuje powierzchnię ok. 25 m2 na dachu o kącie nachylenia od 15 o  do 50o  (do 45 m2 na dachu płaskim o kącie nachylenia do 15 o).

Informacje na temat dofinansowania na wykonanie kolektorów słonecznych w zakresie wkładu finansowego mieszkańca:

- Instalacja typu A (2 kolektory, zasobnik na wodę 200 l)- 3 400 zł (3 230 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW)

- Instalacja typu B (3 kolektory, zasobnik na wodę 300 l)- 3 800 zł (3 610 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW)

- Instalacja typu C (4 kolektory, zasobnik na wodę 400 l)- 4 200 zł (3 990 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW)

Istnieje również możliwość złożenia wniosku o dofinansowanie na wykonanie pomp ciepła. Wartość instalacji odpowiedniej dla domu o powierzchni 150 m2 wynosi ok. 40 000 zł. Wkład własny mieszkańca- 16 000 zł (15 200 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW). Roczny koszt funkcjonowania instalacji wynosi od 2 500 zł (dla uzyskania temperatury ok 21o C) do 5 000 zł (temperatura ok. 25o C).

Informacje na temat dofinansowania na zakup i montaż kotła na biomasę w zakresie wkładu finansowego mieszkańca: kocioł na pellet o mocy 25 kW- ok. 5 600 zł (5 320 zł pożyczka zaciągnięta przez mieszkańca w banku wskazanym przez WFOŚIGW)

Na jednej nieruchomości nie mogą być zainstalowane dwie instalacje tego samego rodzaju (np. dwie instalacje kolektorów słonecznych). Wykluczony jest montaż instalacji na pokryciu dachowym zawierającym azbest. Budynek na którym zostanie zamontowana instalacja musi być stale zamieszkały. W budynku nie może być prowadzona działalność gospodarcza, ani agroturystyczna. Obiekt nie może być również związany z prowadzeniem działalności rolniczej (tj. produkcja energii dla potrzeb np. stajni, stodoły). W/w wartości zawierają 8 % podatek VAT. W przypadku gdy instalacja montowana będzie na budynku gospodarczym lub na gruncie stawka podatku VAT wynosić będzie 23 %.

Szczegółowe informacje w zakresie prowadzonego naboru wniosków dostępne są na stronie internetowej www.stopnica.pl oraz w pokoju nr 7 i 8 Urzędu Miasta i Gminy Stopnica
(tel. 41 3779 804, 41 3779 802).

Deklarację udziału w projekcie wraz ankietą należy złożyć w pokoju nr 8 (I piętro) Urzędu Miasta i Gminy Stopnica w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2017r.  

Mieszkaniec składający deklarację udziału w projekcie wyraża jednocześnie wolę wpłaty kwoty ok. 100 zł na poczet przeprowadzenia wizji lokalnej nieruchomości (wydatek niekwalifikowany, niepodlegający zwrotowi).

Osoba, która wyraża wolę udziału w projekcie zobowiązana jest do złożenia następujących dokumentów (pliki do pobrania):

Ankieta doboru instalacji OZE- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/ankieta_doboru_instalacji_OZE.doc

Deklaracja udziału w realizacji projektu- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_OZE_RPOWS_2014_2020.doc

Deklaracja zgłoszeniowa-http://www.umig.stopnica.pl/pliki/deklaracja_zgloszeniowa_OZE__.docx

Oświadczenie uczestnika projektu- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/oplata_oswiadczenie_kryteria_OZE.doc

 Poniżej załączamy również projekty umów z treścią których każdy uczestnik przedsięwzięcia powinien się zapoznać. Brak jest jednak konieczności ich składania w chwili obecnej. Umowy zawierane będą z mieszkańcami w przypadku uzyskania przez gminę dofinansowania.

Umowa użyczenia- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_uzyczenia_OZE.docx

Umowa "wewnątrzprojektowa"- http://www.umig.stopnica.pl/pliki/umowa_wewnatrzprojektowa_.docx

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Otwarty konkurs

Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu...