Wiadomości - Aktualności

Wsparcie w formie produktów spożywczych dla osób potrzebujących

Dodał: Data: 2022-05-05 09:52:11 (czytane: 175)

Przedłużenie terminu do dnia 31 maja 2022 r. na wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 Podprogram 2021 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Do dnia 31 maja 2022 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stopnicy będzie wydawał skierowania niezbędne do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach w/w Programu. Osoby zainteresowane udziałem w Programie prosimy o zgłaszania się do pracowników socjalnych ośrodka pomocy w celu weryfikacji uprawnień kwalifikujących do pomocy.

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny najbardziej potrzebujące,  znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, alkoholizmu i inne) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1 707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej   i 1 320,00 zł dla osoby w rodzinie.

Sytuacja dochodowa osoby lub rodziny będzie ustalana w szczególności na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w miesiącu marcu 2022 r.):

1)      decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury;

2)      dokument potwierdzający kwotę przekazanej emerytury lub renty, w tym w szczególności odcinek przekazu lub wyciąg;

3)      zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz składki na ubezpieczenie chorobowe  (dochód netto);

4)      zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło - zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto);

5)      aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przeliczeniowych;

6)      dowód opłacenia składki na ubezpieczenie rolników za I kwartał 2022 r.;

7)      decyzja starosty o uznaniu za osobę bezrobotną, ewentualnie o wysokości przyznanego zasiłku dla bezrobotnych;

8)      dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;

9)      decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny;

10)  orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej, orzeczenia komisji ds. inwalidztwa i zatrudnienia;

11)  inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego w wysokości 345,00 zł.

O terminach wydawania żywności będziemy informować na stronie internetowej BIP  Stopnica (w aktualnościach) oraz na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Szczegółowe informacje dotyczące Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021  dostępne są  na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/rodzina

Zapraszamy na wernisaż prac

05/28/2022

  więcej..

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Stopnicy zaprasza na spektakl

05/29/2022

  więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Już jutro- 5 maja, druga zbiórka krwi dla Pani Beaty Bartocha, która zachorowała na ostrą białaczkę limfoblastyczną

Pani Beata Bartocha mieszkanka naszej Gminy, potrzebuje pomocy. Zbiórka krwi, odbędzie się 05.05.2022 r. (czwartek) w Miejsko-Gminnym...