Wiadomości - Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Dodał: Data: 2021-08-17 08:21:31 (czytane: 453)


OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17.08.2021r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonej do sprzedaży

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.1990 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do sprzedaży  w drodze przetargu  nieruchomość gminna położona w Strzałkowie opisana w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 21 dni poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy i w miejscowości Strzałków.

Termin,  miejsce i warunki przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości
w odrębnym ogłoszeniu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do zbycia udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 6 C w godzinach pracy Urzędu tel. 41 3779806.

 

Stopnica 17.08.2021 r.

 

W Y K A Z

 Nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stopnica położonej w Strzałkowie  przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

 

1.      Nr działki – 36

2.      Powierzchnia działki – 0,82 ha

3.      Nr księgi wieczystej -  KI1B/00010872/3

4.      Przeznaczenie w studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego gminy – zabudowa ekstensywna zagrodowa i mieszkaniowa, tereny sadownictwa i ogrodnictwa

5.      Działka – zabudowana

6.      Cena działki brutto – 81 900,00 zł.

 

OGŁOSZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica z dnia 17.08.2021 r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości

przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm./ Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica ogłasza, co następuje:

I

Z zasobu nieruchomości Gminy Stopnica została przeznaczona do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość gminna położona  w Stopnicy  opisana w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

II

Niniejsze ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez okres 6 tygodni  poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej, stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Stopnica oraz na tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy Stopnica
i w miejscowości Stopnica.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży udziela się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Stopnica pok. nr 6 C w godzinach pracy Urzędu tel. 41 3779806.

 

Stopnica, dnia 17.08.2021 r.

Załącznik do ogłoszenia z dnia 17.08.2021 r.

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

1. adres nieruchomości

Stopnica, gm. Stopnica

2.oznaczenie geodezyjne

Obręb Stopnica działka nr 1013 o pow. 0,0670 ha (Br – 0,0670 ha) KW KI1B/00010872/3 –właściciel Gmina Stopnica

3. opis nieruchomości

- położona w centrum miasta Stopnica, ogrodzona,  posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej;

- zabudowana budynkiem mieszkalnym;

- 2 budynkami gospodarczymi stanowiącymi własność prywatną;

- uzbrojenie istniejące:- sieć wodociągowa i elektroenergetyczna, gazowa, kanalizacyjna.

Opis budynku mieszkalnego:

- rok budowy:1955;

- powierzchnia zabudowy 96 m²;

- budynek  mieszkalny w zabudowie wolnostojącej  dwukondygnacyjny podpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej- murowanej.  Dach jednospadowy.  Elewacja- tynk mineralny;

- stan budynku dobry;

- 2 budynki gospodarcze murowane jednokondygnacyjne o powierzchni zabudowy 43 m² i 30 m², rok budowy 1955.

4.przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stopnica: obszary wielofunkcyjne, zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa.

5. forma i tryb zbycia

Sprzedaż nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 34 ust. 1 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami , w związku z art. 231  § 1 K.c.

6. cena nieruchomości gruntowej

18 542,50 zł (słownie: osiemnaście  tysięcy, pięćset czterdzieści dwa złote 50/100 zł w tym:  3392,50 zł 23 % VAT oraz 400 zł koszt wyceny).

7. termin płatności

Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

8.informacje dodatkowe

Nabywca nieruchomości:

1.      Na podstawie art.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach o opłatach lokalnych zobowiązany będzie do zapłaty podatku od nieruchomości.

2. Ponosi koszty notarialne i sądowe, które określi notariusz.

Wyznacza się termin 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości (na podstawieart.34 ust.1 pkt.1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami).

 

Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań

04/01/2021

Trwa Narodowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

W czwartek- 19 sierpnia, dyżur pracownika ZUS w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica dotyczący programu Dobry Start-300+

W dniu 19 sierpnia 2021 r. (czwartek) od godziny 9:00, pracownik ZUS pełnić będzie dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica w związku...