Wiadomości - Aktualności

XI Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Data: 2020-04-22 08:15:45 (czytane: 1448)

XI Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 29 kwietnia 2020 r. na godz.9.00 odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

Tematyka sesji:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z IX sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 31 grudnia 2019 r. oraz z X nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Stopnicy odbytej w dniu 7 stycznia 2020 r.

4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.

5. Rozpatrzenie sprawozdań:

1) z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienie potrzeb

związanych z realizacją zadań,

2) z realizacji Programu współpracy Gminy Stopnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku,

3) z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Stopnica w 2019 r.

6. Dokonanie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę sytuacji społecznej i demograficznej gminy Stopnica.

7. Przedstawienie raportu o stanie gminy.

8. Podjęcie uchwał:

1)      w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności  zwierząt na terenie gminy Stopnica w 2020 roku”,

2)      w sprawie zbycia nieruchomości gminnych,

3)      w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,

4)      w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,

5)      w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych,

6)      w sprawie zamiany nieruchomości,

7)      w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,

8)      w sprawie zmiany Statutu Gminy Stopnica,

9)      w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok,

10)  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków  ochotniczych  straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych,

11)  w sprawie  zmiany Uchwały Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Stopnicy z dnia 31 grudnia 2019 r, w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu,

12)  w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025,

13)  w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,

14)  w sprawie zawarcia porozumienia miedzy jednostkami samorządu terytorialnego obejmującego wspólne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,

15)  w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/48/2014 z dnia 23 września 2014 roku w sprawie  zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, w których utworzono nowe miejsca pracy,

16)  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości z Caritas Diecezji Kieleckiej,

9. Wolne wnioski.

10. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/


Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie

06/25/2022

Rozpoczynamy działalność Inkubatora Przetwórstwa Rolnego w Strzałkowie więcej..

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Komunikat o sposobie załatwiania spraw w Urzędzie Miasta i Gminy Stopnica

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, działając na podstawie § 13 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie...