Wiadomości - Aktualności

XII Sesja Rady Miejskiej

Dodał: Mariusz Data: 2020-07-10 07:47:39 (czytane: 246)

XII Sesja Rady Miejskiej w Stopnicy zwołana na dzień 17 lipca 2020 r. na godz.9.00 odbędzie się bez udziału sołtysów, mieszkańców oraz gości. Na sali konferencyjnej Urzędu podczas sesji obecni będą wyłącznie radni oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Stopnica.

Tematyka sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Miejskiej odbytej w dniu 29 kwietnia 2020 r.
4. Przyjęcie sprawozdania z działalności Burmistrza w okresie między sesjami Rady Miejskiej.
5. Rozpatrzenie informacji o realizacji planu finansowego oraz sprawozdania z działalności
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stopnicy za rok 2019.
6. Debata nad raportem o stanie Gminy Stopnica za rok 2019.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica,
2) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok,
3) w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Stopnica,
4) w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa,
5) w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stopnica, na rok szkolny 2020/2021,
6) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości na rzecz Gminy Stopnica,
7) w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w Gminnej Ewidencji Zabytków,
8) w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID- 19,
9) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stopnica na lata 2020-2025,
10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok,
11) w sprawie rozpatrzenia petycji.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.

/-/ Krzysztof Tułak
Przewodniczący Rady Miejskiej w Stopnicy


Transmisja sesji Rady Miejskiej: https://stopnica.sesja.pl/

Unable to connect to database